ตัวชี้วัดเพื่อการกำกับองค์กร

  • การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการกำกับองค์กร  : สถาบันได้สร้างความเข้าใจระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ให้รู้และเข้าใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพงานให้ตรงกัน อาทิ 29 พ.ค.60 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (Dr. Chaipat Wattanasasan; Vice President for Academics) ได้ชี้แจงตัวชี้วัดเพื่อการกำกับคุณภาพระดับคณะ  หลักสูตร และระดับรายบุคคล

%d bloggers like this: