ข้อกำหนดสมรรถนะนักศึกษา

received_1137005833075596

การกำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ต้องการ ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกัน ซึ่งทุกโปรแกรมวิชาจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนและผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามสมรรถนะที่ต้องการ(TQF.) ภายใต้ความรับผิดชอบของ (1) รายวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนและประเมิน ตามรายการสมรรถนะที่เป็นจุดเน้น ที่ระบุไว้ใน มคอ.2   (2) การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้การดูแลของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์และ (3) กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

A.General Competencies

การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต ได้ยึดกรอบมาตรฐาน TQF ที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบสำคัญ ดังตารางต่อไปนี้

รายการสมรรถนะสำคัญ

TQF Competencies

1.   คุณธรรม จริยธรรม

2.   ความรู้

3.   ทักษะทางปัญญา

4.   ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

5.   ทักษะการสื่อสาร ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะ ไอซีที

6.    ทักษะวิชาชีพ

1.   Ethics and Morals

2.   Knowledge

3.   Intellectual Skill

4.   Inter-personal Skill

5.   Communication ,Numerical and ICT Skill

6.    Specific Technical Skill : Technical Skill for Teacher

B. Identities :

 • English Skills  &  Caring for learners with love and kindness

จากการพิจารณา ทบทวนหลักสูตรวิชาเอกต่าง ๆ ของคณะศึกษาศษสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ที่จัดการศึกษา ระหว่างปี 2556-2560  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีความเห็นพ้องกันว่า ในการจัดการศึกษาของคณะ ทุกโปรแกรมวิชา นอกจากมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาศาสตร์ 6 ประการ คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (2) ความรู้ในศาสตร์และวิชาเอก (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีม (5) ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและไอซีที และ (6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ แล้ว   ในด้านอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะโดดเด่นจะต้องเน้นสมรรถนะตามจุดเน้นของวิทยาลัย คือ “ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” และสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์ คือ “มีน้ำใจและรับผิดชอบ”


“มีน้ำใจและรับผิดชอบ” คือ บัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา


 

 

C. Specific Technical Skills

ในกรณีขององค์ประกอบที่ 6 : ทักษะวิชาชีพ  นอกจากจะฝึกผ่านรายวิชาต่าง ๆ แล้ว  การฝึกที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการฝึกในวิชาภาคปฏิบัติ (Practicum) และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(Internship) โดยในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดทักษะวิชาชีพที่สำคัญ ๆ ที่นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ดังปรากฏในลิงค์ด้านล่าง

>>>Special essential Skills that must be Trained<<<

 

Specific Essential Skills

——————

B.Ed Program

4th year Student for Internship(B.Ed. Program)

151 301  Practicum I : List of skills that must be trained

 1. Skill for Analyzing individual student.(to check baseline of each Student)
 2. Study the teaching style or design guidelines for learning in any course.
 3. Teaching Assistant; Observing or Teaching on some topics.

—-

 1. ฝึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 2. ศึกษาแนวการสอนหรือแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชา
 3. ทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน เข้าสังเกตการณ์สอน ช่วยงานสอน หรือสอนแทนในบางหัวข้อ

151 302 Practicum II 2(0-90-0)

List of Skills that must be Trained


5th Year Student for Internship(2 semester) 

List of skills that must be trained

 1. Instructional Design in any subject.
 2. Improving the quality of learners in the role of instructors.
 3. Class Management In the role of instructor
 4. Measurement and evaluation of learning. Focused on Authentic Assessment.
 5. The development of students’ essential attributes and skills. In the role of classroom teacher / consultant teacher.
 6. Conducting a case study to Solve student problems.
 7. Classroom Management as a Consultant Teacher
 8. ICT Skill to support learning management and classroom routines.
 9. Research & Development in any subject.
 10. Evaluating of learning Outcome and routine work.

——

 1. การออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชาใด ๆ
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในบทบาทของอาจารย์ผู้สอน
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน ในบทบาทของผู้สอนประจำวิชา
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง
 5. การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของนักเรียน ในบทบาทของครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
 6. การแก้ปัญหานักเรียน เป็นรายกรณี
 7. การบริหารจัดการงานประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
 8. การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และงานประจำชั้น
 9. การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ :
 10. การประเมินงานในความรับผิดชอบ

Master Degree Program; M.Ed.(Administration)

(Skills that must be trained)

 • Strategic Planning Skills
 • Skill for Setting an Operation Plan
 • Monitoring Skills
 • ICT Skills for Administration
 • Research & Development Skills
 • IQA Skills(Determine Educational Standard, setting the Indicators, Evaluating, Write SAR)
 • Evaluation Skills (Skill in Evaluating Learning Outcome, Evaluation of Program, Project, and Strategies)

Graduate Diploma Program in Teaching Profession(English Program)

 1. Skills for Instructional Design
 2. Skills for Improving the quality of learners in the role of subject Teacher.
 3. Class Management Skill(In the role of Subject Teacher.
 4. Measurement and evaluation Skill. Focused on Authentic Assessments.
 5. Skills for Developing students’ attributes(In the role of classroom teacher).
 6. The Skill for Solving student’ problems; A case Study basis.
 7. Classroom Management(In the role of classroom teacher)
 8. ICT Skill for Supporting the learning management and classroom routines.
 9. R & D Skill to develop learning and Instruction.(Classroom Action Research)
 10. Evaluation Skill( Project Evaluation and Instruction Evaluation)

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ภาคภาษาไทย

 1. การออกแบบการเรียนรู้
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในบทบาทของอาจารย์ผู้สอน
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน ในบทบาทของผู้สอนประจำวิชา
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง
 5. การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของนักเรียน ในบทบาทของครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
 6. การแก้ปัญหานักเรียน เป็นรายกรณี
 7. การบริหารจัดการงานประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
 8. การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และงานประจำชั้น
 9. การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
 10. การประเมินโครงการ/งานในความรับผิดชอบ

 

 

 

%d bloggers like this: