คณะกรรมการแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ มีวาระรับผิดชอบ วาระละ 2 ปีการศึกษา   คณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2562-2563 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา      พนเจริญสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร กรรมการ
อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิ์สุข กรรมการ
อาจารย์ ดร.นงนุช  สุวรรณรุจิ กรรมการ
อาจารย์ ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์  Dr.Mark Anthony Pa-alisbo กรรมการ
อาจารย์  Dario Abdullah Mando กรรมการ
อาจารย์  Dr.Dwiptendra Bandyopadhyay กรรมการ
อาจารย์ วันวิสาข์ วงศ์เจริญ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดังนี้

  1. รับผิดชอบพัฒนาระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ทุกปีการศึกษา
  2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี และ แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดรับกับมาตรฐานคุณภาพ
  3. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของคณะฯ จัดทำโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ ควบคู่ไปกับการการบริหารจัดการตามปกติ
  4. จัดการส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในคณะฯ  ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง

%d bloggers like this: