คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ มีวาระรับผิดชอบ วาระละ 2 ปีการศึกษา   คณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2560-2561 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา      พนเจริญสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ์ ขำคง กรรมการ
อาจารย์ กรรณิการ์ บารมี กรรมการ
อาจารย์ ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์  Dr.Arthur Erns  Schneider กรรมการ
อาจารย์  Dario Abdullah Mando กรรมการ
อาจารย์  Dr.Dwiptendra Bandyopadhyay กรรมการ
อาจารย์  Dr.Janet  Casta กรรมการ
อาจารย์ วันวิสาข์ วงศ์เจริญ กรรมการและเลขานุการ