ทีมบริหาร 2560-2564

คณบดี.….รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์

 • งานการจัดการเรียนการสอน
  1. จัดผู้สอนในรายวิชา
  2. ดูแล การจัดทำ มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 ของผู้สอนรายวิชา
  3.  มอบหมายประธานโปรแกรมจัดทำ มคอ.7 ประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชา
  4.  ร่วมจัดทำตารางสอนกับสำนักวิชาการ
  5.  จัดทำปฏิทินการกำกับติดตามงานสอน (สัมมนาความพร้อมก่อนสอน  ความก้าวหน้าในการสอนและการจัดทำคะแนนเก็บระหว่างภาค  การสรุปผลการสอนในรอบภาคเรียน การประเมินผลในรอบปี การประเมินผลตนเองระดับหลักสูตร)
 • งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  • การจัดทำมคอ.2 หลักสูตรใหม่  หรือปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี
 • การประสานเครือข่ายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านวิชาการ
 • งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Classroom Action Research)
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  รศ.ดร.สันติ  ศักดารัตน์

 • กำหนดทิศทาง ขอบเขตงานวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะ
  • กำหนด Theme การวิจัยของคณะ ที่สอดรับกับทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยและประเทศ
  • การพัฒนาชุดโครงการวิจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนหรือการบริหารจัดการหรือด้านการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น ด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ  ฯลฯ
  • รวบรวม จัดหา ประสานแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
 • จัดทำแผนงานวิจัยในรอบปี
  • จัดทำปฏิทินส่งเสริมการวิจัยในรอบปี(ประกาศทิศทางการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กำกับติดตามความก้าวหน้า สัมมนาเสนอผลงานวิจัยระยะครึ่งปีและ สิ้นปี)
  • ร่วมกับสำนักวิจัย จัดประชุมปฏิบัติการร่างโครงการวิจัย
  • จัดทำแผนงาน โครงการวิจัยของคณะ(ในภาพรวม)
 • การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  • จัดทำปฏิทินงานแผนของคณะและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของคณะ
  • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยคณบดี(Assistant to the Dean)

1. Aj.Dr. Annop Phothisuk Assistant to the Dean for Educational Quality Assuranc

2. Aj.Dario Abdullah Mando  Assistant to the Dean for Student Affairs

3. ASST.PROF.DR. PONGTHEP JIRARO ASSISTANT TO THE DEAN FOR RESEARCH AFFAIRS

4. Aj.Dr.Nongnuch Suwanruchi.  Assistant to the Dean for Planning and  Management system

5. Aj. Dr. Pa-Alisbo Mark Anthony. Assistant to the Dean for International Program of Graduate Studies.


%d bloggers like this: