ทีมบริหาร 2560-2563

photo

คณบดี.….รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์

 • งานการจัดการเรียนการสอน
  • จัดผู้สอนในรายวิชา
  • ดูแล การจัดทำ มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 ของผู้สอนรายวิชา
  •  มอบหมายประธานโปรแกรมจัดทำ มคอ.7 ประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชา
  •  ร่วมจัดทำตารางสอนกับสำนักวิชาการ
  •  จัดทำปฏิทินการกำกับติดตามงานสอน (สัมมนาความพร้อมก่อนสอน  ความก้าวหน้าในการสอนและการจัดทำคะแนนเก็บระหว่างภาค  การสรุปผลการสอนในรอบภาคเรียน การประเมินผลในรอบปี การประเมินผลตนเองระดับหลักสูตร)
 • งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  • การจัดทำมคอ.2 หลักสูตรใหม่  หรือปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี
 • การประสานเครือข่ายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านวิชาการ
 • งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Classroom Action Research)
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  รศ.ดร.สันติ  ศักดารัตน์

 • กำหนดทิศทาง ขอบเขตงานวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะ
  • กำหนด Theme การวิจัยของคณะ ที่สอดรับกับทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยและประเทศ
  • การพัฒนาชุดโครงการวิจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนหรือการบริหารจัดการหรือด้านการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น ด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ  ฯลฯ
  • รวบรวม จัดหา ประสานแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
 • จัดทำแผนงานวิจัยในรอบปี
  • จัดทำปฏิทินส่งเสริมการวิจัยในรอบปี(ประกาศทิศทางการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กำกับติดตามความก้าวหน้า สัมมนาเสนอผลงานวิจัยระยะครึ่งปีและ สิ้นปี)
  • ร่วมกับสำนักวิจัย จัดประชุมปฏิบัติการร่างโครงการวิจัย
  • จัดทำแผนงาน โครงการวิจัยของคณะ(ในภาพรวม)
 • การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  • จัดทำปฏิทินงานแผนของคณะและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของคณะ
  • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยคณบดี งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ดร.อรรณพ โพธิ์สุข)

 • ตารางสอน และการกำกับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
 • กำกับ ติดตาม การทำวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี งานวิจัยและงานประกันคุณภาพ(ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จิระโร)

 • งานบริหารวิจัยของคณะและโปรแกรมวิชา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • จัดทำปฏิทินงานประกันคุณภาพในรอบปี และ 5 ปี
  • กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่สอดรับกับวิทยาลัย
  • ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการในรอบปีกับมาตรฐานประกันคุณภาพ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานประกันคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร
  • ประสานงานให้โปรแกรมวิชาประเมินตนเองและจัดทำ มคอ.7 เพื่อรองรับการประเมินภายใน ในรอบปี
  • จัดสัมมนาความพร้อมก่อนการประเมินภายในที่วิทยาลัยกำหนด หรือก่อนการรับการประเมินภายนอก

ผู้ช่วยคณบดี งานบริหารทั่วไปและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ดร.นงนุช สุวรรณรุจิ)

 • งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล
 • งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกปฏิบัติและการฝึกสอนในวิชาเอก