IQA Schedule 2019-2023

Schedule For IQA. : in General

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม-5 มิถุนายน)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ( มิถุนายน)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
  • สัปดาห์ที่ 1-3 กรกฎาคม …ประเมินระดับหลักสูตร
  • สัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคม..ประเมินระดับคณะ

Schedule For IQA. 2020 : ปฏิทินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม 2564)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ(15 มิถุนายน 2564)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร
  • 25-30 มิถุนายน 2564…ประเมินระดับหลักสูตร 7 หลักสูตร
  • 10-20 กรกฎาคม 2564…ประเมินระดับคณะ
  • สิงหาคม….ประเมินระดับสถาบัน

Schedule For IQA. 2021 : ปฏิทินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564( 1 มิถุนายน 2564-30 พฤษภาคม 2565)

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม 2565)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ(1 มิถุนายน 2564)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร
  • 13 มิถุนายน 2565…ประเมินระดับหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร
  • 28 มิถุนายน 2565..ประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร
  • กรกฏาคม 2565 ประเมินระดับคณะ
  • สิงหาคม 2565 …ประเมินระดับสถาบัน
  • ————————

STIC QA File Server – Just another WordPress site (2019-2020)

STIC QA File Server – Just another WordPress site (2020-2021)

QA MIS – Just another STIC QA File Server Sites (2021-2022)

%d bloggers like this: