IQA Schedule For Academic year 2016-2020

Schedule For IQA. : ปฏิทินประกับคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม-15 มิถุนายน)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ( มิถุนายน)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
  • สัปดาห์ที่ 1-3 กรกฎาคม …ประเมินระดับหลักสูตร
  • สัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคม..ประเมินระดับคณะ

Schedule For IQA. 2019 : ปฏิทินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม 2563)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ(15 มิถุนายน 2563)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร
  • 25-30 มิถุนายน 2563…ประเมินระดับหลักสูตร 6 หลักสูตร
  • 20-31 กรกฎาคม 2563…ประเมินระดับคณะ