IQA Schedule For Academic year 2019-2023

Schedule For IQA. : ปฏิทินประกับคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม-5 มิถุนายน)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ( มิถุนายน)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
  • สัปดาห์ที่ 1-3 กรกฎาคม …ประเมินระดับหลักสูตร
  • สัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคม..ประเมินระดับคณะ

Schedule For IQA. 2020 : ปฏิทินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

 • ประสานงานกับผู้ประเมิน และประกาศแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ(พฤษภาคม 2564)
 • เตรียม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แล้วเสร็จ(15 มิถุนายน 2564)
 • ประเมินภายในระดับหลักสูตร
  • 25-30 มิถุนายน 2564…ประเมินระดับหลักสูตร 7 หลักสูตร
  • 10-20 กรกฎาคม 2564…ประเมินระดับคณะ
  • สิงหาคม….ประเมินระดับสถาบัน

%d bloggers like this: