ปฏิทินบริหารหลักสูตรและการพบกลุ่มนักศึกษา ปี 2562

   ในการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะและวิทยาลัย ได้กำหนดปฏิทินเพื่อการกำกับติดตามงาน ดังตารางต่อไปนี้

รายการ กำหนดการ
1/2562 2/2562
1.      Determine the instructors. May 15, 2019 Sep 5,2019
2.      Determine the timetable & instructors. May 20, 2019 Sep 15,2019
3.      The instructors presented TQF3 to the Faculty. May 28, 2019 Oct 10,2019
4.      The Program  Approve TQF.3 May 30, 2019 Oct 20,2019
5.      Teaching & Record for period I JUNE4–July 30,2019 Oct 24,2019
6.      Lecturers propose Mid-term Test JUL 12, 2019 DEC 8,2019
7.      MIDTERM EXAMINATION PERIOD JUL 24-28, 2019 DEC 18-22, 2019
8.      Teaching & Record for period II JUL 31-SEP 22,2019 DEC 25 2019-FEB15,2020
9.      Release Mid-term Score AUG 5,2019 DEC 15,2019
10.    Formative Seminar concerning TQF.3 AUG 8,2019 DEC 20,2019
11.    Lecturers propose Final Test SEP 5,2019 JAN 15,2020
12.    FINAL EXAMINATION PERIOD SEP 25-29, 2019 FEB 19-23, 2020
13.    RELEASE FINAL GRADES (EXAMINATION OFFICE) OCT 19, 2019 MAR 16, 2020
14.     Seminar on Teaching & Learning ; Problem and Best practice OCT 20,2019 MAR 20,2020

Time Table for group Meeting & TOEIC Practice