ปฏิทินบริหารหลักสูตร 2560

   ในการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะและวิทยาลัย ได้กำหนดปฏิทินเพื่อการกำกับติดตามงาน ดังตารางต่อไปนี้

รายการ กำหนดการ
1/2560 2/2560
1.      Determine the instructors. May 15, 2017 Sep 5,2017
2.      Determine the timetable & instructors. May 20, 2017 Sep 15,2017
3.      The instructors presented TQF3 to the Faculty. May 28, 2017 Oct 10,2017
4.      The Program  Approve TQF.3 May 30, 2017 Oct 20,2017
5.      Teaching & Record for period I JUNE 1–July 30,2017 Oct 24,2017
6.      Lecturers propose Mid-term Test JUL 12, 2017 DEC 8,2017
7.      MIDTERM EXAMINATION PERIOD JUL 24-28, 2017 DEC 18-22, 2017
8.      Teaching & Record for period II JUL 31-SEP 22,2017 DEC 25 2017-FEB15,2018
9.      Release Mid-term Score AUG 5,2017 DEC 15,2017
10.    Formative Seminar concerning TQF.3 AUG 8,2017 DEC 20,2017
11.    Lecturers propose Final Test SEP 5,2017 JAN 15,2018
12.    FINAL EXAMINATION PERIOD SEP 25-29, 2017 FEB 19-23, 2018
13.    RELEASE FINAL GRADES (EXAMINATION OFFICE) OCT 19, 2017 MAR 16, 2018
14.     Seminar on Teaching & Learning ; Problem and Best practice OCT 20,2017 MAR 20,2018