ศึกษาศาสตร์ 2556-2565

Identities

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2557 (23 พฤษภาคม 2557) ภายใต้การแนะนำและการเห็นชอบของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนในการพัฒนาตนเองและเข้าสู่วิชาชีพครู ที่เน้น “ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และความเป็นครู”  โดยเรามีความเชื่อว่า  “ทักษะภาษาอังกฤษจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสความสำเร็จในชีวิตครู ในยุคสังคมเทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน ได้เป็นอย่างดี”

ด้วยกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นคุณภาพ เรากำหนดสัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อการดูแลลูกศิษย์จำนวนน้อย ๆ เพื่อการดูแลและส่งเสริมคุณภาพอย่างใกล้ชิด  กระบวนการสอนจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้-ทักษะในสาขาวิชา  ทักษะทางปัญญาในการแก้ปัญหา-เผชิญปัญหา  ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือการทำงานเป็นทีม  ทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทักษะไอซีที  ตลอดจน ทักษะวิชาชีพที่สำคัญ อาทิ การออกแบบการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การดูแลนักศึกษาและการแนะแนว ฯลฯ โดยคณะให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตภายใต้หลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum) และจัดประสบการณ์ที่เน้น Work-Integrated Learning(WIL)

ในปี 2562-ถึงปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  รวม  7 โปรแกรมวิชา  เป็นหลักสูตรนานาชาติ(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)ระดับปริญญาตรี 3 วิชาเอก คือ การสอนภาษาอังกฤษ  การสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์   และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  4  โปรแกรม ประกอบด้วย  หลักสูตรนานาชาติ 3 โปรแกรม คือ (1)ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (2)ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)  และ(3)ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  และ หลักสูตรภาษาไทย 1 โปรแกรม  คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย)

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รุ่นเข้าเรียน พ.ศ.2560 เป็นหลักสูตรผลิตครู 5 ปี โดยต้องผ่านการฝึกสอนในสถานศึกษาแบบเต็มเวลา 1 ปีการศึกษา จบแล้ว มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา โดยอัตโนมัติ  ส่วนรุ่นที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะเป็นการเรียนตามหลักสูตรผลิตครูใหม่ พ.ศ.2562 เป็นหลักสูตร 4 ปี  โดยฝึกประสบการณ์ในการสอนแบบกระจาย ตั้งแต่การเรียนชั้นปีที่ 3 จนถึงชั้นปีที่ 4 รวม 3 ภาคการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ หรือ 1 ปีการศึกษา  ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสอบและประเมินเพื่อขอรับฝบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และประสงค์จะเป็นครู  ระหว่างปี 2561-2565 วิทยาลัยได้จัดการศึกษา 2 หลักสูตร เป็นโปรแกรมภาษาไทย และโปรแกรมภาษาอังกฤษ  โดยผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสอบและประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2563-2565 ได้จัดการศึกษา 2 หลักสูตร คือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา(เริ่มทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2554)  และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  เป็นหลักสูตร 2 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่คนไทยที่เรียนตามหลักสูตรนี้ สามารถเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยได้

ระดับปริญญาเอก  วิทยาลัยได้วางแผนเปิดหลักสูตรระดับปริญญเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2565 โดยจะพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ภายในปีการศึกษา 2564  เป็นหลักสูตรระยะ 3 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา และไม่เกิน  12 ภาคการศึกษา

นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์ มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา   การบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมประเทศ  รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสืบสานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มาอย่างต่อเนื่อง

ในระบบจัดการศึกษา เรามีทุนสนับสนุนการเรียนและการให้การช่วยเหลือที่หลากหลาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้สนใจท่านใดที่ประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าในในคณะศึกษาศาสตร์ สามารถติดต่อกับคณะหรือสถาบันได้ตลอดเวลา  >>> Contact US<<<


ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2556-2560   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กิจรัตน์ภร

2560-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

%d bloggers like this: