ศึกษาศาสตร์ 2556-2560

 

Identities

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2556 ภายใต้การแนะนำและการเห็นชอบของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนในการพัฒนาตนเองและเข้าสู่วิชาชีพครู ที่เน้น “ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และความเป็นครู”  โดยเรามีความเชื่อว่า  “ทักษะภาษาอังกฤษจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสความสำเร็จในชีวิตครู ในยุคสังคมเทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน ได้เป็นอย่างดี”

ด้วยกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นคุณภาพ เรากำหนดสัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อการดูแลลูกศิษย์จำนวนน้อย ๆ เพื่อการดูแลและส่งเสริมคุณภาพอย่างใกล้ชิด  กระบวนการสอนจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้-ทักษะในสาขาวิชา  ทักษะทางปัญญาในการแก้ปัญหา-เผชิญปัญหา  ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือการทำงานเป็นทีม  ทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทักษะไอซีที  ตลอดจน ทักษะวิชาชีพที่สำคัญ อาทิ การออกแบบการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การดูแลนักศึกษาและการแนะแนว ฯลฯ โดยคณะให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตแบบอิงสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum)

ในปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  รวม  7 โปรแกรมวิชา  เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 3 วิชาเอก คือ การสอนภาษาอังกฤษ  การสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์   และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  4  โปรแกรม ประกอบด้วย  หลักสูตรนานาชาติ 3 โปรแกรม คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  และ หลักสูตรภาษาไทย 1 โปรแกรม  คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย)

นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา   การบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสืบสานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ในระบบจัดการศึกษา เรามีทุนสนับสนุนการเรียนและการให้การช่วยเหลือที่หลากหลาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้สนใจท่านใดที่ประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าในในคณะศึกษาศาสตร์ สามารถติดต่อกับคณะหรือสถาบันได้ตลอดเวลา  >>> Contact US<<<


ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2556-2560   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กิจรัตน์ภร

2560-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์