สมัครเข้าอบรม

ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมด้านแผน วิจัยและประเมิน ในหลักสูตรใด ๆ  โปรดตรวจสอบรหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  วันที่อบรม แล้วกดที่ลิงค์สมัครอบรม ในหลักสูตรนั้น ๆ

รหัส001 กลยุทธ์การออกแบบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร(3 วัน) 

 • รุ่นที่ 1 20-22 เม.ย.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2  7-9 ส.ค.60(นครศรีฯ)
 • รุ่นที่ 3  24-26 ส.ค.60 (กทม.)

รหัส002 เทคนิคการกำกับ ติดตาม และนิเทศงานในองค์กร(2 วัน)

 • รุ่นที่ 1  12-13 พ.ค.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2   11-12 ก.ย.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 3  15-16 ก.ย.60(นครศรีฯ)

รหัส003 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับองค์กรบริการทางสังคม(3 วัน)

 • รุ่นที่ 1 20-22 มี.ค. 60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2  17-19 ส.ค.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 3   4-6 ก.ย.60(นครศรีฯ)

รหัส004 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับองค์กรทางการศึกษา(3 วัน)

 • รุ่นที่ 1 21-23 มี.ค.60 (กทม.)
 • รุ่นที่ 2 3-5 เม.ย.60   (นครศรีฯ)
 • รุ่นที่ 3 21-23 ก.ย.60 (กทม.)
 • รุ่นที่ 4 25-27 ก.ย.60(นครศรีฯ)

รหัส005 การประเมินยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและโครงการ(3 วัน)

 • รุ่นที่ 1 3-5 พ.ค.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2 18-20 พ.ค.60(นครศรีฯ)
 • รุ่นที่ 3 2-4 ต.ค.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 4 26-28 ต.ค.60(นครศรีฯ)

รหัส006 การวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของโครงการ(2 วัน)

 • รุ่นที่ 1  8-9 พ.ย.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2 16-17 พ.ย.60(นครศรีฯ)

รหัส007 การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน(3วัน)

 • รุ่นที่ 1 8-10 มิ.ย.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2 15-17 มิ.ย.60(นครศรีฯ)
 • รุ่นที่ 3 22-24 พ.ย.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 4 30 พ.ย.-2 ธ.ค.60(นครศรีฯ)

รหัส008 การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์(3 วัน)

 • รุ่นที่ 1  6-8 ก.ค.60(กทม.)
 • รุ่นที่ 2 20-22 ก.ค.60(นครศรีฯ)

>>>สมัครอบรม<<<

%d bloggers like this: