ด้านนวัตกรรมจัดการเรียนรู้

13หลักสูตรด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการ คือ

10 กลยุทธ์การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(Research-based Instructional Strategies)(3 วัน)

11 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : วิจัยในชั้นเรียน(3วัน)

12 เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้(Learning Technology)(2 วัน)

13 เทคโนโลยีการวัดและประเมินการจัดการศึกษา(2 วัน)

%d bloggers like this: