หลักสูตรฝึกอบรม : เรียนรู้ด้วยระบบ PLC


ด้วยวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น(หมายถึง ตำบลบึงสาน ององค์รักษ์อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) ภูมิภาค(หมายถึง ภาคตะวันออก) และสังคมทั่วไป(หมายถึงประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน)  ในการนี้เพื่อสนองต่อนโยบายของวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร์  ได้วางแผนส่งเสริมบริการทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 (ภาค 2/2559 กับ ภาค 1/2560)  โดย พร้อมให้บริการฝึกอบรมครู ตามโครงการพัฒนาครูของคุรุสภา : หลักสูตร PLC สำหรับครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้


หลักสูตร 1 : How To Teach Mathematics  In English With Fun & Effectiveness ; PLC- Curriculum For Mathematics Teachers in Secondary  School

หลักสูตร 2 : How To Teach Science  In English With Fun & Effectiveness ; PLC- Curriculum For General Science, Physics ,Chemistry,and Biology Teachers  in Secondary  School

หลักสูตร 3 : How To Teach English With Fun & Effectiveness ; PLC- Curriculum For English Teachers in Secondary  School

หลักสูตร 4 How To Teach Social Science  In English With Fun & Effectiveness ; PLC- Curriculum For Social Science Teachers in Secondary  School


หลักสูตร 5 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครู ; PLC- Curriculum สำหรับครูทั่วไป

หลักสูตร 6 : การออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ; PLC- Curriculum สำหรับครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือนอกเวลาเรียน

หลักสูตร 7 : เทคนิคการประเมินโครงการ ; PLC- Curriculum สำหรับบุคลากรด้านแผนและบริหารการศึกษา


การนำเสนอหลักสูตรอบรมครู ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ด้านล่าง

%d bloggers like this: