หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. Bachelor of Education Program in English  พ.ศ 2561(5 ปี)

    Bachelor of Education Program in English  พ.ศ 2562(4 ปี)

รหัสหลักสูตร   25561141100752

อาจารย์ประจำหลักสูตร *

มคอ 2

ปัจจุบัน

หมายเหตุ

1  ผศ.อารีนาฎ  แก้วแววน้อย 1  ผศ. อารีนาฎ   แก้วแววน้อย เสนอเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรกับสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2558
2  ผศ.กาญจนา คูวัฒนศิริ 2  ผศ. กาญจนา  คูวัฒนศิริ
3  นางณฐพร  รจนากูล 3  Ms. Emelyn  F.Galon
4  นางสาวศิริวรรณ  ตันย้ง. 4  นางสาวศิริวรรณ  ตันย้ง
5  นายอาทิตย์  เกษเพชร 5  นายอาทิตย์  เกษเพชร

*คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผ.ศ.อารีนาฏ แก้วแววน้อย ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              กศ.บ. (อังกฤษ-คณิตศาสตร์)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
 1. ผศ.กาญจนา คูวัฒนศิริ อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,                                            กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 1. Ms. Emelyn F.Galon B.ed (Secondary Education)   Philippines University,                     M.Ed (Education Administration)   St. Theresa International College
 1. นางสาวศิริวรรณ ตันย้ง    ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,           ศ.บ. (การคลัง)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 1. นายอาทิตย์ เกษเพชร  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,                             ศษ.บ. (การแนะแนว)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ผู้สอน

 1. Aj. Khan M.C.A.  (Computer Science)
 2. Aj. Emelyn Gelon M.E.d. (Educational Administration)
 3. Dr. Melven Morales  P.hD.  (Measurement and Psychology)
 4. Dr. Divya Shukla  P.hD.  (Human Resource and Marketing Management)
 5. Aj. Dario Abdullah  Mando  M.Ed.  (Educational Administration)
 6. Aj. Jurecca N. Failanca M.Ed. (English)
 7. Dr. Yongyut khamkong   P.hD.  (Public Administration)
 8. Prof.Dr. Rosario Alberto Ph.D. (Educational Administration)

2. Bachelor of Education Program in Mathematics พ.ศ.2561(5 ปี)

    Bachelor of Education Program in Mathematics พ.ศ.2562(4 ปี)

Program Code: 25581141101147

อาจารย์ประจำหลักสูตร *

TQF  2 Present Remark
1 Asst.Prof.Thawatchai   Ratanadhamma 1 Asst.Prof.Thawatchai   Ratanadhamma  
2  Mr.Charung Chumak 2  Mr.Charung Chumak
3 Dr.Melven  A.Morales 3 Dr.Melven  A.Morales
4 Dr. Bandyopadhyay. Dwiptendra 4 Dr. Bandyopadhyay. Dwiptendra
5 Mr. Mohammed  Abdul Rashud 5 Mr. Mohammed  Abdul Rashud

Qualification of Program Instructors

Asst. Prof. Thawatchai Ratanadhamma.  M.Ed. (Math Education) Chulalongkorn University  B.Ed. (Mathematics) Srinakarintharaviroj University

Mr. Charung Chumak      M.Ed. (Applied Mathematics) NIDA.    B.Ed. (Mathematics) Srinakarintharaviroj University

Dr. Melven A.Morales      Ed.D. (Education) Misamis University.    M.A. (Mathematics Education) Misamis University

Dr. Bandyopadhyay. Dwiptendra      Ph.D. (Mathematics) University of Calcutta,                     M.Phil. (Mathematics) University of Calcutta ,  B.Sc. (Hons.) (Mathematics) University of Calcutta

Mr. Mohammed  Abdul Rashud      M.S.c. (Mathematics) Qsmania Universit.    B.Ed. (Education) Qsmania University.   B.Sc. (Mathematics) Qsmania University

 Instructors

Dr. Bandyopadhyay. Dwiptendra        Ph.D. (Mathematics)

Dr. Yongyut Khamkong                    Ph.D. (Public Admin)

Aj. Emelyn F.Gallon                        M.Ed (Education)

Aj. Dario Mondo                            M.Ed. (Education Admin)

Aj. Rodrigo R.Sarares                       M.Ed. (Mathematic Teaching)

Aj. Rodora C.Gabule                        M.Ed. (Mathematic Teaching)

3. Bachelor of Education Program in Science(5 year)(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

    Bachelor of Education Program in Science,2562(4 year)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. Dr.Balan Kannan . Ph.D.(Biochemistry)
 2. Dr.Arthur Emst Schneider. Ph.D(Science Education)
 3. Ms.Latha Chellaiah. M.Phill(Physics)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561/หลักสูตรภาษาไทย)

รหัสหลักสูตร :  25511141109802

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง  2561)

รหัสหลักสูตร   25511141110836

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

รหัสหลักสูตร  25491141103612

4. หลักสูตรศึกษาศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้(หลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

>>>>รายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ตามกรอบ มคอ.2<<<<

%d bloggers like this: