อาจารย์ประจำ

ปี 2563-2564 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 37 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อและตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาPortfolio
รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ (คณบดี)Ph.D.(Measurement & Evaluation)…CU,2532
M.Ed.(Measurement &Evaluation)….CU,2526
B.Ed.(Math-Physics)…KKU,2518
ประวัติ&ผลงาน
รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ (รองคณบดี)
รศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์ (รองคณบดี)
หลักสูตร B.Ed.(English)
ผศ.อารีนาฏ  แก้วแววน้อย
ผศ.กาญจนา คูวัฒนศิริ
Aj.Emelyn  F Galon
Dr. Grace Calugan  Bangasan
Aj.Dario Mando
หลักสูตร B.Ed.(Mathematics)
Dr.Safigul Islam
Dr.Bandyopaddhyay  Dwiptendra
Dr.Melven acasio Morales
นางสาวศิริวรรณ  ตันย้ง
นายพยัพ ศริยานนท์พินิจ
หลักสูตร B.Ed.(General Science)
Dr.Hemant Kumar Singh
Dr. Blassan Samuel
ผศ. อรุณี  ศรีสวรรค์
Dr.Telesita Rubang
รศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์
หลักสูตร Grad. Dip. (Thai)
ผศ. ดร.พูลสุข  กิจรัตน์ภร
รศ. วิไลลักษณ์  ตั้งเจริญ
ผศ.ดร.อรวรรณ  จันทร์ชลอ
ผศ.นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโรPh.D.(Measurement & Evaluation)…CU,
M.Ed.(Measurement &Evaluation)…CU,
B.Ed. (Measurement & Evaluation)..STOU
B.Sc.
ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์      
หลักสูตร Grad. Dip.(English)      
รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์    
ดร.มณเทียร ชมดอกไม้
ดร.อรรณพ โพธิสุข
รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
ผศ.ดร.สวนา   พรพัฒน์กุล
หลักสูตร M.Ed.(Educational Administration)
ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์Ph.D.(การบริหารการศึกษา)  ม.ศิลปากร 2552
M.Ed.(การบริหารการศึกษา) ม.ศิลปากร 2535
B.Ed.(การบริหารการศึกษา) STOU, 2529
ฺB.Ed.(ชีววิทยา) มศว.ประสานมิตร 2526
ประวัติ&ผลงาน
ผศ.ดร.วิเชียร  พันธ์เครือบุตรประวัติ&ผลงาน
ดร.มาลี  ธรรมศิริ
Dr.Casta Janet Sudango
ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิEd.D.(การบริหารการศึกษา)…KU, 2559
M.Ed.(การบริหารการศึกษา)…CU,2549         
B.Ed.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)…วค.นครราชสีมา,2526
ประวัติ&ผลงาน
หลักสูตร M.Ed.(Learning Management Science)
ผศ.ดร. สมเจตน์  ไวยากรณ์
ผศ.ดร. ศรัณย์  ว่องไว
รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ
อาจารย์ประจำเต็มเวลา
ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ประวัติ&ผลงาน
Dr. Pa-Alisbo Mark Anthony Cenas 
Dr. Arellado MA. Arlen Forro
Dr. Lo Van Louis Serrano

%d bloggers like this: