อาจารย์ประจำ

ปี 2563-2564 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 37 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อและตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา portfolio
รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์
(คณบดี)
B.Ed.(Math-Physics)
M.Ed.(Measurement &Evaluation)
Ph.D.(Measurement & Evaluation)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This image has an empty alt attribute; its file name is 61970070_123247502219492_6116032772374003712_n-e1572960945851-1.jpg
>CV<
รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์
(รองคณบดี)
รศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์
(รองคณบดี)
หลักสูตร B.Ed.(English)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีนาฏ  แก้วแววน้อย
ผศ.กาญจนา คูวัฒนศิริ
Aj.Emelyn  F Galon
Dr. Grace Calugan  Bangasan
Aj.Dario Mando
หลักสูตร B.Ed.(Mathematics)
Dr.Safigul Islam
Dr.Bandyopaddhyay  Dwiptendra
Dr.Melven acasio Morales
นางสาวศิริวรรณ  ตันย้ง
นายพยัพ ศริยานนท์พินิจ
หลักสูตร B.Ed.(General Science)
Dr.Hemant Kumar Singh
Dr. Blassan Samuel
ผศ. อรุณี  ศรีสวรรค์
Dr.Telesita Rubang
รศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์
หลักสูตร Grad. Dip. (Thai)
ผศ. ดร.พูลสุข  กิจรัตน์ภร
รศ. วิไลลักษณ์  ตั้งเจริญ
ผศ.ดร.อรวรรณ  จันทร์ชลอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร
ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์      
หลักสูตร Grad. Dip. (English)      
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์    
ดร.มณเทียร ชมดอกไม้
ดร.อรรณพ โพธิสุข
รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
ผศ.ดร.สวนา   พรพัฒน์กุล
หลักสูตร M.Ed.(Educational Administration)
ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์
ผศ.ดร.วิเชียร  พันธ์เครือบุตร
ดร.มาลี  ธรรมศิริ
Dr.Casta Janet Sudango
ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิ
หลักสูตร M.Ed.(Learning Management Science)
ผศ.ดร. สมเจตน์  ไวยากรณ์
ผศ.ดร. ศรัณย์  ว่องไว
รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ
อาจารย์ประจำเต็มเวลา
ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Dr. Pa-Alisbo Mark Anthony Cenas 
Dr. Arellado MA. Arlen Forro
Dr. Lo Van Louis Serrano