อาจารย์ประจำ

คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 41 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อและตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ประวัติ
และ
ผลงาน
รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์
(คณบดี)
B.Ed.(Math-Physics)
M.Ed.(Measurement &Evaluation)
Ph.D.(Measurement & Evaluation)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This image has an empty alt attribute; its file name is 61970070_123247502219492_6116032772374003712_n-e1572960945851-1.jpg
>CV<
รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์
(รองคณบดี)
รศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์
(รองคณบดี)