โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

cropped-identities.jpg


การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจากปัจจุบันสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและท้องถิ่นหรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ที่มีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันแม่ข่าย โดยเครือข่ายนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการจัดทำโครงการพัฒนาในสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก สำหรับการจัดทำโครงการในปี พ.ศ.2562 วิทยาลัยเซนต์เทเรซา ในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออก จึงได้วางแผนพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยกำหนดเป้าหมายโรงเรียนที่จะร่วมพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัด 3 โรงเรียน ทั้งนี้จากการหารือเบื้องต้นกับโรงเรียน ได้มีความเห็นตรงกันว่า ในชั้นต้น ให้เน้น (1) การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และ/หรือ (2) การปลูกฝังค่านิยม การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ให้เด็กร่วมรับผิดชอบงานบ้านหรือร่วมดูแลครอบครัว และ/หรือ (3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเลือกเน้น อย่างน้อย 2 รายการจาก 3 รายการ

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2562  จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน  และ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดนครนายก