โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-SCHOOLS MENTORING)


การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจากปัจจุบันสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและท้องถิ่นหรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโครงการหลักรายการหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ดำเนินการระยะที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2563   และระยะที่สอง ระหว่าง ปีงบประมาณ 2564-2568

วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ

  1.เพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนในการร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น

  2.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

    โดยสรุป  คาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา เกิดผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐานของประเทศ และนำมาซึ่งความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  และชุมชนในเขตพื้นที่บริการ สถาบันอุดมศึกษาเองก็จะได้บทเรียนที่สำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามพันธกิจ ในโอกาสต่อไป


ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ที่มีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันแม่ข่าย โดยเครือข่ายนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกยังไม่มีการจัดทำโครงการพัฒนาในสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก  จนกระทั่งปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเซนต์เทเรซา ในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออก จึงได้วางแผนพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับสถาบันแม่ข่าย

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  ได้กำหนดเป้าหมายโรงเรียนที่จะร่วมพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัด 3 โรงเรียน ทั้งนี้จากการหารือเบื้องต้นกับโรงเรียน ได้มีความเห็นตรงกันว่า ในชั้นต้น ให้เน้น (1) การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และ/หรือ (2) การปลูกฝังค่านิยม การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ให้เด็กร่วมรับผิดชอบงานบ้านหรือร่วมดูแลครอบครัว และ/หรือ (3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเลือกเน้น อย่างน้อย 2 รายการจาก 3 รายการ

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2562  จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน  และ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดนครนายก

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2563   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออก ได้หารือร่วมกับกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา “ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์ก้าวหน้า 2” ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 7 โรงเรียน โดยเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียน มุ่งไปที่แนวคิด การจัดการศึกษาเพื่อความผาสุก (Education for Well-being)  โดยประยุกต์แนวคิดของ OECD  ที่ระบุว่า ปัจจัยที่จะทำให้สังคมโลกผาสุกหรือไม่ผาสุก อย่างน้อย มี 3 ประการ คือ  ภัยพิบัติ-ภัยธรรมชาติ   การมีงานทำ-การมีรายได้เพื่อการเลี้ยงชีพ  และ การยอมรับความแตกต่าง ความสามารถอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย แตกต่างกัน  ซึ่งตามนัยนี้ สถานศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้ (1) มีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากภัยพิบัติหรือสิ่งแวดล้อม  (2) เรียนรู้เรื่องอาชีพ การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ  มีนิสัยรักการทำงาน-สู้งาน  และ (3) การพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับความแตกต่าง สามารถอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม หรือแนวคิดในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ จากการหารือเบื้องต้นกับโรงเรียนในกลุ่ม เห็นว่า ในชั้นต้น ให้เน้นการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันคุณภาพการอ่าน และการศึกษาเพื่อความผาสุก โดย ในด้านการศึกษาเพื่อความผาสุก โรงเรียนอาจเลือกกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียน (1) ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากภัยพิบัติหรือสิ่งแวดล้อม  (2) เรียนรู้เรื่องอาชีพ การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ  มีนิสัยรักการทำงาน-สู้งาน  และ (3) การพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับความแตกต่าง สามารถอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม หรือแนวคิดในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนจะเลือกดำเนินกิจกรรม 1-3 รายการ ตามสภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียน โดยคาดหวังว่าจะได้โรงเรียนต้นแบบเพื่อการพัฒนาและจะเกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษาอื่น ๆ ในเขตพื้นที่บริการ ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ต่อไป

ขอบเขตการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเป้าหมาย 7 โรงเรียน ประกอบด้วย (1) โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาบเอิบจิตรอุปถัมภ์) (2) โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 (3) โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ (4) โรงเรียนบ้านคลอง 23 (5) โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ (6) โรงเรียนบ้านคลอง 24 และ (7) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน

จำนวนครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา  “ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา องครักษ์ก้าวหน้า 2”  ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวนครู/นักเรียน
 ครูนักเรียน
(1) โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาบเอิบจิตรอุปถัมภ์)12230
(2) โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22   486
(3) โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์676
(4) โรงเรียนบ้านคลอง 23870
(5) โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 556
(6) โรงเรียนบ้านคลอง 249168
(7) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน781
รวม51767

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้เข้าร่วมงานกับเครือข่ายภาคตะวันออก ได้รับมอบหมายให้ทดลองนำร่องสร้างต้นแบบการพัฒนาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและท้องถิ่น จำนวน 13 สถานศึกษา โดยในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เลือกโรงเรียน 5 โรง คือ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำกลุ่ม และเลือกโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่ง เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้งนี้ กิจกรรมเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาประกอบด้วย

1. การประกันคุณภาพการอ่านและการเป็นนักอ่านของนักเรียน 

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดทำหนังสั้น และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจำแนกตามตำบลเขตที่ตั้งของโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในพื้นที่                  

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน (เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาอย่างรวดเร็วหรือเห็นผลเป็นรูปธรรม)

การดำเนินการกิจกรรมทั้งสามรายการ เน้นให้โรงเรียนแกนนำและเครือข่ายย่อย ได้วางแผน พัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบกิจกรรมกลาง จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีการนิเทศจากสถาบันพี่เลี้ยงและร่วมนิเทศระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งให้มีการจัดสัมมนาเสนอผลงานในรอบปี ในเดือน กันยายน 2564( ขยายเวลาการดำเนินงานถึง 30 มีนาคม 2565)

     วัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ

         1.เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเซนต์เทเรซา กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครนายก จำนวน 13 แห่ง

        2.เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครนายก จำนวน 13 แห่ง

        3.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตามแนวคิด “การจัดการศึกษาโดยการมี        ส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน” โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก

       ขอบเขตการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : กลุ่มเป้าหมาย

ลำดับชื่อโรงเรียนจังหวัดสังกัดจำนวนครูจำนวนนักเรียน
1นวมราชานุสรณ์   นครนายกสพฐ.37819
2องครักษ์นครนายกสพฐ.801530
3บ้านช่องตะเคียน  นครนายกสพฐ.580
4วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม   นครนายกสพฐ.8143
5บ้านคลองใหญ่นครนายกสพฐ.672
6โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์นครนายกสพฐ.574
7บ้านคลอง 22 (อาบเอิบจิตรอุปถัมภ์)นครนายกสพฐ.12214
8บ้านปลายคลอง 22นครนายกสพฐ.686
9บ้านคลอง 23นครนายกสพฐ.563
10โรงเรียนวัดอารีราษฎร์นครนายกสพฐ.556
11บ้านคลอง 24นครนายกสพฐ.8166
12อนุบาลองครักษ์นครนายกสพฐ.601586
13วัดกุดตะเคียนนครนายกสพฐ.593

>>>เว็บไซต์โครงการและผลการดำเนินงาน ปี 2564<<<

%d bloggers like this: