โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in Professional Learning Community : e-PLC)

   ครูมืออาชีพ ต้องมีทักษะและมุ่งมั่นในการ “อุ้ม  ลาก  จูง  พยุง  ประคอง  ประกบ  กำกับติดตาม และเฝ้ามองลูกศิษย์ด้วยความชื่นชม”  ปฏิบัติการเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสมรรถนะหรือระดับความสามารถของลูกศิษย์เป็นรายบุคคล

โครงการนี้ เป็นโครงการทดลองนำร่องสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู สำหรับผู้เรียนในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Ethic in Professional Learning Community : e-PLC) ซึ่งมีการประชุมเพื่อชี้แจงจดมุ่งหมายและแนวทางดำเนินการในวันจนทร์ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

“คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตไทยตามมาตรฐาน TQF การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือส่งเสริมให้ครูดำเนินชีวิตตามจารีตที่ดี ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การพัฒนาในเรื่องนี้ อาจจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ  นับตั้งแต่

  1. การคัดคนเข้าเรียนครู ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานหรือค่านิยมอย่างไร
  2. ระหว่างเรียน ปีที่ 1-2
  3. ขณะเรียนปีที่ 3-4
  4. การปฏิบัติตนในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
  5. การเจริญทางจรรยาบรรณในช่วงเริ่มต้นในวิชาชีพ

ในแต่ละช่วงเวลา อาจมีกระบวนการฝึก การประเมินหรือการเสริมแรงในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การพัฒนาหรือการหล่อหลอมด้านจริยธรรม จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึงจะต้องมีการประเมินด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้

%d bloggers like this: