ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2562

urgentคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้จึงขอประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง และขอเชิญท่านที่สนใจ ได้สมัคร ตามวัน-เวลาและเงื่อนไขที่ระบุในประกาศ

 >>>รายละเอียดประกาศรับสมัคร<<<