ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2562

urgentคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้จึงขอประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง และขอเชิญท่านที่สนใจ ได้สมัคร ตามวัน-เวลาและเงื่อนไขที่ระบุในประกาศ

 >>>รายละเอียดประกาศรับสมัคร<<<

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s