ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

urgenturgenturgent

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับสมัคร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบต่อไปนี้

>>>หน้า 1 : ประกาศ เงื่อนไขการปฏิบัติ<<<

>>>หน้า 2-5 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

เงื่อนไขที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการ

  1. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน โดยชำระค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 15,000 บาท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.  
  2. ในกรณีที่มีปัญหา ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ทันในวันที่ 2 เม.ย.เวลา 16.30 น. ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ จะพิจารณาเหตุผล-ความจำเป็นและให้การรับรองเป็นกรณี ๆ ไป(ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-mail)

>>>ยื่นคำร้อง/แสกน Q.R.Code<<

คำร้องผ่อนผัน

3. ผู้ผ่านคัดเลือกที่ค้างส่งเอกสารหรือหลักฐานการจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ระเบียนผลการเรียน(ทรานสคริปส์) ให้นำส่งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

….กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนข้างต้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตร ในปี 2562…


 

 

ประกาศ การสัมภาษณ์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ตามที่วิทยาลัยได้รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ ได้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังบัญชีที่แนบ  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการวสัภาษณ์ในสันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารโจเซฟมาเรีย  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ระหว่าง 9.00-12.00 น.

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์<<<