ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

urgenturgenturgent

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับสมัคร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบต่อไปนี้

>>>หน้า 1 : ประกาศ เงื่อนไขการปฏิบัติ<<<

>>>หน้า 2-5 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

เงื่อนไขที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการ

  1. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน โดยชำระค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 15,000 บาท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.  
  2. ในกรณีที่มีปัญหา ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ทันในวันที่ 2 เม.ย.เวลา 16.30 น. ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ จะพิจารณาเหตุผล-ความจำเป็นและให้การรับรองเป็นกรณี ๆ ไป(ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-mail)

>>>ยื่นคำร้อง/แสกน Q.R.Code<<

คำร้องผ่อนผัน

3. ผู้ผ่านคัดเลือกที่ค้างส่งเอกสารหรือหลักฐานการจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ระเบียนผลการเรียน(ทรานสคริปส์) ให้นำส่งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

….กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนข้างต้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตร ในปี 2562…


 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s