ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(เพิ่มเติม)

images urgent

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพิ่มเติม ระหว่าง 3-5 เมษายน 2562  นั้น บัดนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 28 คน ดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16:30 น. หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธฺ์ที่จะเข้าเรียน

อนึ่ง บัดนี้ การคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2562 ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงขอปิดระบบการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<