ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(เพิ่มเติม)

images urgent

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพิ่มเติม ระหว่าง 3-5 เมษายน 2562  นั้น บัดนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 28 คน ดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16:30 น. หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธฺ์ที่จะเข้าเรียน

อนึ่ง บัดนี้ การคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2562 ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงขอปิดระบบการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s