ด่วน..เปิดหลักสูตร ป.โท สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้(Learning Management Science)

ในปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการจดการเรียนรู้(Learning Management Science) (กลุ่มเดียวกับ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , วิทยาการทางการศึกษาแลการจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

  • เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  • เรียนเป็นภาษาอังกฤษ(จะมีอาจารย์คนไทยร่วมสอน และสรุปสาระวิชา ในภาคเรียนแรก สำหรับนักศึกษาชาวไทย)
  • ทำวิทยานิพนธ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • นักศึกษาไทยที่มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน จนสามารถเรียนจบได้ในเวลา 2 ปี จะได้รับทุนสนับสนุการทำวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท
  • นักศึกษาชาวไทย ที่เรียนที่นี่ จะได้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต ในสังคมที่ภาษาอังกฤษมีอิทธิพลสูงยิ่งต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน

>>> สนใจสมัครออนไลน์<<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.