ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต(ภาคภาษาไทย) รอบที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2563

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศให้มีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดนัดสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ประชาชนควรระวังในการป้องกันตนเอง อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงของดการสัมภาาณืแบบเผชิญหน้าในวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยให้นักศึกษาตอบคำถามดังแบบฟอร์มที่แนบด้านล่าง ท่านสามารถสแกน คิวอาร์โค๊ด แล้วตอบคำถามได้เลย คณะฯจะใช้ข้อมูลจากการตอบคำถามของท่าน ผนวกกับรายการเอกสารหลกฐานที่ท่านนำเสนอไว้แล้วในวันสมัคร ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน โดยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบีคณะศึกษาศาสตร์

>>>>อย่าลืม สแกนคิวอาร์โค๊ด ด้านล่างเพื่อตอบคำถามก่อนวันที่ 14 มีนาคม 10.00 น.<<<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.