ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ชุดที่ 2 (ชุดสุดท้าย)

คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ตามที่ได้สัมภาษณ์ออนไลน์เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 และคัดเลือกจากเกณฑ์สำคัญ คือ (1) เกรดผลการเรียนระดับปริญญาตรีและ (2) ประสบการณ์การในการประกอบอาชีพครู(ตามหนังสืออนุญาตสอนจากคุรุสภา) เป็นประกาศชุดที่ 2(ชุดสุดท้าย) ดังรายชื่อด้านล่าง

>>> รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน<<<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.