ประกาศ เรื่อง การปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู(โปรแกรมภาษาไทย)

คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 8 (โปรแกรมภาษาไทย) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ขอให้ทุกคน เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน(จะเริ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564) การปฐมนิเทศ จะจัดในระบบออนไลน์ (ให้สมัครเข้าห้องใดห้องหนึ่ง ในวันปฐมนิเทศ)

ห้องที่ 1 https://meet.google.com/fpy-txkf-sba

ห้องที่ 2 https://meet.google.com/whr-zamo-bbh

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน……………….

——————–รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดี———————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.