ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและตารางสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต ภาค 2/2564


คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดชุดวิชาสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รายวิชาที่เรียน : โปรแกรมภาษาไทย ในแต่ละหมู่เรียน ทุกคนลงทะเบียนเรียนจำนวน 4 รายวิชา 3 รายวิชาแรก เป็นการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ รวม 9 หน่วยกิต วิชาที่ 4 เป็น การฝึกสอนในรายวิชาเฉพาะ(ตามวิชาเอกที่ตนเองรับผิดชอบสอนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.

เงื่อนไขการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564:

  1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146 202 การฝึกประสบการณ์การสอนในรายวิชาเฉพาะ นักศึกษาทุกคน จะต้องปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอาชีวศึกษา เท่านั้น และครูพี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาที่ไม่มีโรงเรียนฝึกสอน ให้แจ้งทางคณะ ด่วน เพื่อติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี หรือสระแก้ว
  2. ให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดปฏิทินวิชาการของวิทยาลัย อันตราค่าเล่าเรียนยังเป็นไปตามอัตราเดิมตามประกาศของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564(เฉพาะรุ่น 8 ในสถานการณ์โคหวิด-19 วิทยาลัยจะจัดเก็บ 45,000 บาท สำหรับรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาจจัดเก็บเต็มจำนวนที่สภาสถาบันอนุมัติ คือ 50,000 บาท หรืออาจจัดเก็บเช่นเดียวกับ รุ่น 8 โดยวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
  3. นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นครู ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม สั่งสมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางสอน : วิทยาลัยประกาศเปิดภาคเรียนตามปกติของทุกหลักสูตรในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค 5 มีนาคม 2565 ตารางสอน ดังแนบ

>>>ปฏิทินวิชาการ 2021 ของวิทยาลัย<<<

>>>ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนและตารางสอน ภาค 2/2564<<<

>>>ตารางสอน ภาคเรียน 2/2564<<<

กำหนดการปฐมนิเทศประจำภาคเรียน: เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 ในระบบออนไลน์(ใช้รหัสออนไลน์ห้องเรียนวิชา 146 201 Practicum ของภาคเรียนที่ 1/2564)