ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและตารางสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต ภาค 2/2564


คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดชุดวิชาสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รายวิชาที่เรียน : โปรแกรมภาษาไทย ในแต่ละหมู่เรียน ทุกคนลงทะเบียนเรียนจำนวน 4 รายวิชา 3 รายวิชาแรก เป็นการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ รวม 9 หน่วยกิต วิชาที่ 4 เป็น การฝึกสอนในรายวิชาเฉพาะ(ตามวิชาเอกที่ตนเองรับผิดชอบสอนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.

เงื่อนไขการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564:

  1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146 202 การฝึกประสบการณ์การสอนในรายวิชาเฉพาะ นักศึกษาทุกคน จะต้องปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอาชีวศึกษา เท่านั้น และครูพี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาที่ไม่มีโรงเรียนฝึกสอน ให้แจ้งทางคณะ ด่วน เพื่อติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี หรือสระแก้ว
  2. ให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดปฏิทินวิชาการของวิทยาลัย อันตราค่าเล่าเรียนยังเป็นไปตามอัตราเดิมตามประกาศของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564(เฉพาะรุ่น 8 ในสถานการณ์โคหวิด-19 วิทยาลัยจะจัดเก็บ 45,000 บาท สำหรับรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาจจัดเก็บเต็มจำนวนที่สภาสถาบันอนุมัติ คือ 50,000 บาท หรืออาจจัดเก็บเช่นเดียวกับ รุ่น 8 โดยวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
  3. นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นครู ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม สั่งสมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางสอน : วิทยาลัยประกาศเปิดภาคเรียนตามปกติของทุกหลักสูตรในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค 5 มีนาคม 2565 ตารางสอน ดังแนบ

>>>ปฏิทินวิชาการ 2021 ของวิทยาลัย<<<

>>>ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนและตารางสอน ภาค 2/2564<<<

>>>ตารางสอน ภาคเรียน 2/2564<<<

กำหนดการปฐมนิเทศประจำภาคเรียน: เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 ในระบบออนไลน์(ใช้รหัสออนไลน์ห้องเรียนวิชา 146 201 Practicum ของภาคเรียนที่ 1/2564)

Author: Suphak Pibool

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จบมัธยมศึกษาคอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์ -ฟิสิกส์) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 ปริญญาโทและเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็น -ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(2519-2527) -ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 และ ประจำส่วนกลาง(2528-39) -อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร(2539-2541) -อาจารย์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.(2541-2555) -ประธานกรรมการเขตพื้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2553, 2 สมัย) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)(2554-56) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2( 2556-2558) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4(2559) -รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. (2548-2555) -กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(2554-2556) ตำแหน่งปัจจุบัน -รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ) -กรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2559-2562) -ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2562-ปัจจุบัน) -อนุกรรมการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา -คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2560-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.