การสัมมนาออนไลน์: นำเสนอผลงานครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 4 จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

This image has an empty alt attribute; its file name is images.png

ขอเชิญครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 4(บรรจุ 1 ตุลาคม 2562) ที่บรรจุในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ร่วมสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการในระยะ 2 ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย…ฟังการนำเสนอผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี; นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ จากตัวแทนครู 3 จังหวัด และ เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อร่วมรุ่น อีก ร่วม 100 รายการ

และ ขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้ ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน คือ

1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงของครูในโครงการ รุ่นที่ 4

2) ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 5(บรรจุ 1 ตุลาคม 2563)

3) นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ

4) นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่จะบรรจุใน ปี 2565

สัมมนา ผ่าน MS-TEAM

Link : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajgKfUt7tfOj7jatWVR58W8t4Y31GqWVmJ3hYcssd2QY1%40thread.tacv2/1636356357326?context=%7b%22Tid%22%3a%223f175678-f4de-4f3c-90b2-9f3a3374e5c0%22%2c%22Oid%22%3a%227428c31b-c2e3-4351-be1b-491fea0e3de8%22%7d

Video สัมมนาเสนอผลงานครู 13-11-2564

Video จำแนกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 บรรยายพิเศษ และการนำเสนอของนครนายก ช่วงที่ 1
ตอนที่ 2 นำเสนอผลงาน นครนายกส่วนที่สอง ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ตอนที่ 3 สรุป บรรยายสรุปลักษณะผลงานที่โดดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนาต่อเนื่อง