Ph.D.(Educational Administration) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

“ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-มาพร้อมกับโอกาสในชีวิต-โอกาสในตำแหน่งหน้าที่ เสมอ”

ในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา หรือ Ph.D.(Educational Administration) จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร : เราพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเด่น อย่างน้อย 4 ประการ คือ

1. เป็นหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาตนเองบนเส้นทางวิชาชีพบริหารการศึกษาหรือบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะในสังคมยุคปัจจุบันมีการสื่อสารระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสายงานบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา การมีสมรรถนะสูงด้านภาษาอังกฤษ ย่อมมีโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหรือวิทยฐานะระดับสูงได้ง่ายขึ้น

2. หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา หรือการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนางานบนเส้นทางิชาชีพบริหารการศึกษา โดยพาะในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ

3. หลักสูตรเน้นการสร้างนักวิชาการหรือผู้นำทางวิชาการที่มีทักษะในการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร โดยผู้เรียนทุกคนจะได้ประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง(ถ้ายังไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง เราจัดหาสถานศึกษาให้ท่านทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) และต้องจัดทำโครงงานบูรณาการแบบครบวงจร อย่างน้อย 5 โครงงานตามที่หลักสูตรกำหนด เป็นการสร้างผู้นำทางวิชาการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีสมรรถนะด้าน ไอซีที เพื่อการบริหารจัดการในระบบทางไกล

4. หลักสูตร เน้น Work Integrated Learning(WIL) กระบวนการเรียนจะสอดรับกับการพัฒนางานในหน้าที่หรือพันธกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษา ดังนั้น “ตัวผู้เรียนจะมีความก้าวหน้าในวุฒิ ก้าวหน้าในวิทยฐานะ ในขณะเดียวกัน งานของสถานศึกษาก็มีพัฒนาการดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง”…สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด หรือติดตามที่ลิงกืด้านล่าง

————————————–

>>>แนะนำหลักสูตร Ph.D.(Educational Administration)<<<

ติดตาม https://suphak1954.wixsite.com/doctoralproject

Applying to the Ph.D.Program 2565

————————————–