เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13:30 น…เชิญรับฟังการแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. in Educational Administration

ด่วนที่สุด..วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะจัดประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) Ph.D.(Educational Administration) ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนในระดับปริญญาเอก

ลิงก์ สำหรับการประชุม เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น.

https://teams.live.com/meet/9579566845959

https://teams.live.com/meet/9579566845959

สาระที่จะพูดคุย

  1. ทำไมต้องเรียนที่ St Theresa International College : จุดเด่นของหลักสูตร
  2. ภาพรวมของหลักสูตร ทั้งโปรแกรมที่ทำวิทยนิพนธ์ อย่างเดียว และโปรแกรมที่ต้องเรียนรายวิชา ก่อนทำวิทยานิพนธ์
  3. ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุคที่ทักษะภาษาอังกฤษ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในวิชาชีพบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ท่านสามารถก้าวสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ในเวลาอันรวดเร็วมากกว่าปกติ ถ้าท่านเก่งภาษาอังกฤษ)
  4. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

….ถ้าท่านตั้งเป้าหมายชีวิตว่า “I will be an excellent administrator” … ……เชิญเข้าร่วมรับฟังเลยนะครับ

Author: Suphak Pibool

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จบมัธยมศึกษาคอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์ -ฟิสิกส์) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 ปริญญาโทและเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็น -ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(2519-2527) -ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 และ ประจำส่วนกลาง(2528-39) -อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร(2539-2541) -อาจารย์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.(2541-2555) -ประธานกรรมการเขตพื้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2553, 2 สมัย) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)(2554-56) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2( 2556-2558) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4(2559) -รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. (2548-2555) -กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(2554-2556) ตำแหน่งปัจจุบัน -รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ) -กรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2559-2562) -ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2562-ปัจจุบัน) -อนุกรรมการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา -คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2560-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: