ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565(ชุดที่ I)…สัมภาษณ์ออนไลน์ เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการรับสมัครผู้สนใจ ให้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู ภาคภาษาไทย) ระหว่าง 26 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น บัดนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไข “แนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์” ที่ระบุท้ายบัญชีรายชื่ออย่างเคร่งครัด

>>บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบด้วนตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และลิงก์ห้องสอบออนไลน์<<

แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

  1. ให้ผู้สมัครทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform
  2. เตรียมตัวนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการสอบ ในห้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้(ใช้เวลา 4-7 นาที)

   2.1 ความพร้อมในการเรียนและความเหมาะสมในการเป็นครู(2 นาที)

       คำสั่ง/คำถาม :  โปรดแนะนำตนเอง   แสดงบัตรประชาชน และอธิบายว่า “ท่านเห็นว่าตนเอง  (1) มีความพร้อมในการเรียน และ (2) เหมาะสมที่จะเป็นครู  อย่างไร”

2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน/บันทึกส่วนบุคคล ในลักษณะของ E-Portfolio ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี หรือมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครู(5 นาที)

     คำสั่ง/คำถาม:     “ให้ท่านแสดง E-Portfolio  (1) หลักฐาน/ผลงาน ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดีในระยะที่ผ่านมา หรือ (2) หลักฐานที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นครู  หรือ (3) นำเสนอทั้งสองประการ คือทั้ง (1) และ (2)

3. ขอให้ทุกคนใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงในการเข้าห้องสอบ(ท่านต้องไปเปลี่ยนชื่อที่แสดงในบัญชี Google หรือใน E-mail ของท่าน) ผู้ใช้ชื่ออื่นที่ไม่ตรงกับชื่อจริง กรรมการจะไม่ตอบรับเข้าห้องสอบ อาจจะต้องสอบหลังสุดก่อนหมดเวลา หรืออาจถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

4. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทดลองเข้าห้องสอบก่อนเวลา โดยเข้า Google Meet  แล้ว ใส่ลิงค์ หรือ รหัส 12 ตัวท้าย(รวมเครื่องหมาย – )  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 1  https://meet.google.com/cqz-gpsf-kab

ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 https://meet.google.com/szf-ryko-xii

ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 https://meet.google.com/fue-iivj-gdb

ห้องสัมภาษณ์ที่ 4  https://meet.google.com/ujd-mocc-cbq

ห้องสัมภาษณ์ที่ 5 https://meet.google.com/fue-iivj-gdb

ห้องสัมภาษณ์ที่ 6 https://meet.google.com/hqj-mrms-ogr

ห้องสัมภาษณ์ที่ 7 https://meet.google.com/gnx-ufsj-qfk

ห้องสัมภาษณ์ที่ 8 https://meet.google.com/zpr-iipa-qqj

5. เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก พิจารณาจาก 1) GPA.ระดับปริญญาตรี หรือการมีวุฒิปริญญาโท 2) ประสบการณ์การทำหน้าที่ครูผู้สอน  3) ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ และ 4) ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่ปรากฏใน  e-Portfolio  หรือ ผลงานการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่แสดงถึงการเป็นผู้มีน้ำใน เอื้ออาทร และรับผิดชอบ

6. สำหรับผู้ที่ติดราชการ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถสอบได้ในวันเวลาที่กำหนดได้  ให้กรอกข้อมูลในลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป โดยจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 17:00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2565  Linl : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW6g3TJm5UJEPoPw/viewform