ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการรับสมัครผู้สนใจ ให้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู ภาคภาษาไทย) ระหว่าง 26 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2565 และทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นั้น บัดนี้ คณะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังประกาศ ที่แนบ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

>>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรีย ป.บัณฑิต ปี 2565 ชุดที่ 1/2565<<<