การปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บันฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นั้น (วางแผนที่จะปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมกัน) ในการนี้ เนื่องจากคณะกำลังทำการคัดเลือกนักศึกษาชุดที่ 3 โดยจะทำการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม และประกาศผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565….ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน คณะจึงขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 10:30 น. (เป็นการปฐมนิเทศพร้อมกันทั้ง 3 ชุด ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน) ที่ลิงก์ด้านล่าง

ปฐมนิเทศ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 น.

May 28 · 10:30– 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/bjp-ahhw-beu

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ….ขอให้ทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม ใน facebook Group นะครับ https://www.facebook.com/groups/1571097973273040 ชื่อกลุ่ม 2022 GRAD DIP(THAI) STIC

Author: Suphak Pibool

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จบมัธยมศึกษาคอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์ -ฟิสิกส์) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 ปริญญาโทและเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็น -ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(2519-2527) -ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 และ ประจำส่วนกลาง(2528-39) -อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร(2539-2541) -อาจารย์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.(2541-2555) -ประธานกรรมการเขตพื้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2553, 2 สมัย) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)(2554-56) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2( 2556-2558) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4(2559) -รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. (2548-2555) -กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(2554-2556) ตำแหน่งปัจจุบัน -รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ) -กรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2559-2562) -ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2562-ปัจจุบัน) -อนุกรรมการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา -คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2560-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: