ประกาศรับสมัคร ป.บัณฑิต รอบพิเศษ

ด้วยในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์จะเปิดโอกาสให้ครูประจำการได้มีความรู้และประสบการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการนี้ได้จัดเตรียมเปิดห้องเรียนเพิ่มเติม 1 ห้องเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 จึงได้ประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 11 เมษายน-20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และ

สัมภาษณ์ พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 น.

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตใหม่(รุ่นที่ 9) 28 พ.ค.2565
Monday, May 28 10:30 – 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/bjp-ahhw-beu

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ลิงก์ต่อไปนี้

>>สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่<<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

>>>เอกสารแนบประกาศฯ <<<

Author: Suphak Pibool

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จบมัธยมศึกษาคอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์ -ฟิสิกส์) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 ปริญญาโทและเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็น -ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(2519-2527) -ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 และ ประจำส่วนกลาง(2528-39) -อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร(2539-2541) -อาจารย์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.(2541-2555) -ประธานกรรมการเขตพื้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2553, 2 สมัย) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)(2554-56) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2( 2556-2558) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4(2559) -รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. (2548-2555) -กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(2554-2556) ตำแหน่งปัจจุบัน -รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ) -กรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2559-2562) -ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2562-ปัจจุบัน) -อนุกรรมการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา -คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2560-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: