ประกาศ : ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 10(รหัส23) วันที่ 27 พ.ค.2566 เวลา 10:00-12:00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภคม 2566 ระหว่างเวลา 10:00-12:00 น. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันเข้าเรียนทุกคน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตามลิงก์การประชุมด้านล่า

กิจกรรมสำคัญ

  1. แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ แนะนำอาจารย์ผู้สอน
  2. แนะนำหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566(การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจำ-Work-Integrated learning)
  3. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อประธานและรองประธานในการประชุมปฏิบัติการประจำสัปดาห์ 15 สัปดาห์
  4. แนะนำเรื่อง การจัดทำ E-Portfolio ส่วนบุคคล

Link การประชุมออนไลน์

https://us06web.zoom.us/j/9636819242?pwd=VXUvblVTdGZ4Y1llMlFpRnJ1cHF3dz09

Meeting ID: 963 681 9242
Passcode: 032133

รายชื่อนักศึกษา จำแนกตามหมู่เรียน