ประกาศ : ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 10(รหัส23) วันที่ 27 พ.ค.2566 เวลา 10:00-12:00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภคม 2566 ระหว่างเวลา 10:00-12:00 น. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันเข้าเรียนทุกคน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตามลิงก์การประชุมด้านล่า

กิจกรรมสำคัญ

  1. แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ แนะนำอาจารย์ผู้สอน
  2. แนะนำหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566(การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจำ-Work-Integrated learning)
  3. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อประธานและรองประธานในการประชุมปฏิบัติการประจำสัปดาห์ 15 สัปดาห์
  4. แนะนำเรื่อง การจัดทำ E-Portfolio ส่วนบุคคล

Link การประชุมออนไลน์

https://us06web.zoom.us/j/9636819242?pwd=VXUvblVTdGZ4Y1llMlFpRnJ1cHF3dz09

Meeting ID: 963 681 9242
Passcode: 032133

รายชื่อนักศึกษา จำแนกตามหมู่เรียน

Author: Suphak Pibool

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จบมัธยมศึกษาคอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์ -ฟิสิกส์) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 ปริญญาโทและเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็น -ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(2519-2527) -ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 และ ประจำส่วนกลาง(2528-39) -อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร(2539-2541) -อาจารย์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.(2541-2555) -ประธานกรรมการเขตพื้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2553, 2 สมัย) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)(2554-56) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2( 2556-2558) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4(2559) -รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. (2548-2555) -กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(2554-2556) ตำแหน่งปัจจุบัน -รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ) -กรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2559-2562) -ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2562-ปัจจุบัน) -อนุกรรมการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา -คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2560-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: