หลักสูตร และการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs):

  • Bachelor of Education in English
  • Bachelor of Education in Mathematics
  • Bachelor of Education in  Science
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Postgraduate Programs):
  • Master of Education in Educational Administration
  • Graduate Diploma in Teaching Profession
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาษาไทย)

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามหลักสูตร