หลักสูตร และการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs):

  • Bachelor of Education in English. Curr. 2561,2562
  • Bachelor of Education in Mathematics. Curr.2558,2562
  • Bachelor of Education in  Science. Curr. 2559,2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Graduate Programs):
  • Master of Education in Educational Administration. Curr. 2559
  • Graduate Diploma in Teaching Profession. Curr. 2561
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาษาไทย). Curr. 2561

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามหลักสูตร