Faculty KM.2562-2565

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ในอดีตระหว่างปี 2560-2562 ได้สนับสนุนให้คณะจารย์พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ กรณีที่มีผลงานที่น่าสนใจหรือประสบความสำเร็จในระดับดี ก็จะนำรายการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงในวันนิทรรศการ KM ของวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2562 คณะฯ ได้เริ่มพัฒนาห้องสัมมนาออนไลน์ผ่านกลุ่มใน facebook เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 และต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน………..ในช่วงภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ได้ประสบปัญหา การสั่งปิดสถานศึกษา ไม่ให้สอนในระบบห้องเรียนปกติ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการเร่งด่งน ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE CLASSROOM โดยวิทยาลัยได้เปิดห้องสัมมนาในกลุ่มไลน์ ชื่อ STIC e-learning เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โดยมอบหมายให้คณาจารย์สึกษาแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยชั้นนำในโลก เช่น ออกฟอร์ด ยู. ฯลฯ รวมทั้งของอาจารย์ในวิทยาลัยที่ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ ให้นำเสนอในห้องออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในช่วงแรก 3 เดือนแรก และต่อมาก็ยึดถือห้องสัมมนาออนไลน์รายการนี้ เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง e-learning และ Tele-Instruction มาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

โดยสรุป..ระบบ KM ของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการผ่านช่องทางที่สำคัญ ๆ คือ 1) การนำเสนอผลงานโดดเด่นในรอบปี ร่วมกับวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง 2) การจัดสัมมนาให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นของแต่ละรายวิชา นำเสนอ WEBINAR ทุกสิ้นภาคการศึกษา 3) KM-ONLINE ผ่านกลุ่มในเฟสบุ๊ค 4) สัมมนาออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ ชื่อ STIC e-learning ร่วมกับวิทยาลัย 5) สัมมนาผ่านห้องข่าวสารในกลุ่มไลน์ของคณะ

……>>> Examples of Academic Products Show on KM-Day, NOVEMBER 9,2021<<<

…….>>> ห้องสัมมนาออนไลน์-Online Seminar Room<<<……………….

%d bloggers like this: