Strategic Plan 2560-63

แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ ออกแบบสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และบริบทในการจัดการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของประเทศ  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ตรวจสอบได้จากลิงค์ด้านล่าง

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ เตรียมการเพื่อปรับทิศทางการทำงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 (โดยไม่ได้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ยังคงใช้แผนปฏิบัติการปี 2560 ฉบับเดิม  แต่ใช้แผนกลยุทธ์์ฉบับนี้ เป็นกรอบทิศทางการทำงานชั่วคราว และจะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในปี 2561 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์นี้แบบเต็มรูป)

 

>>>Strategic Plan 2560-2563<<<