animated-welcome-image-0112

บัณฑิตนานาชาติ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม


ประกาศรายชื่อ หมู่เรียน ป.บัณฑิต รุ่น 7(2563)

คณะได้จัดหมู่เรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 7 จำแนกเป็น 5 หมู่เรียน ไว้ในห้องเรียนวิชา Practicum ดังลิงค์ที่แนบ ขอให้ทุกคน สมัครเข้าห้องเรียน แล้วตรวจสอบรายชื่อว่าตนเองอยู่หมู่เรียนใด พร้อมทั้งคอยติดตามประกาศใด ๆ ในห้องเรียนนั้น เป็นระยะ ๆ

นักศึกษาสมัครเข้าใช้ app Google Classroom ในบทบาทผู้เรียน แล้วสมัครเข้าห้อง โดยใช้โค๊ดต่อไปนี้

ljepqr7

https://classroom.google.com/u/0/c/MTAxOTEwNTYxMjE2

ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต(ภาคภาษาไทย) รอบที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2563

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศให้มีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดนัดสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ประชาชนควรระวังในการป้องกันตนเอง อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงของดการสัมภาาณืแบบเผชิญหน้าในวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยให้นักศึกษาตอบคำถามดังแบบฟอร์มที่แนบด้านล่าง ท่านสามารถสแกน คิวอาร์โค๊ด แล้วตอบคำถามได้เลย คณะฯจะใช้ข้อมูลจากการตอบคำถามของท่าน ผนวกกับรายการเอกสารหลกฐานที่ท่านนำเสนอไว้แล้วในวันสมัคร ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน โดยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบีคณะศึกษาศาสตร์

>>>>อย่าลืม สแกนคิวอาร์โค๊ด ด้านล่างเพื่อตอบคำถามก่อนวันที่ 14 มีนาคม 10.00 น.<<<

ด่วน..เปิดหลักสูตร ป.โท สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้(Learning Management Science)

ในปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการจดการเรียนรู้(Learning Management Science) (กลุ่มเดียวกับ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , วิทยาการทางการศึกษาแลการจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

 • เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 • เรียนเป็นภาษาอังกฤษ(จะมีอาจารย์คนไทยร่วมสอน และสรุปสาระวิชา ในภาคเรียนแรก สำหรับนักศึกษาชาวไทย)
 • ทำวิทยานิพนธ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • นักศึกษาไทยที่มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน จนสามารถเรียนจบได้ในเวลา 2 ปี จะได้รับทุนสนับสนุการทำวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท
 • นักศึกษาชาวไทย ที่เรียนที่นี่ จะได้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต ในสังคมที่ภาษาอังกฤษมีอิทธิพลสูงยิ่งต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน

>>> สนใจสมัครออนไลน์<<

ประกาศผลการพิจารณารับเข้าเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ คณะได้ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชุดที่ 1 แล้ว ดังลิงค์ด้านล่าง

>>>รายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ชุดที่ 1<<<

ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกาษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 โปรแกรม ดังนี้

 1. โปรแกรมประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย จำนวน 120 คน
 2. Graduate Diploma Program in Teaching Profession 60 persons

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนใน 2 โปรแกรมดังกล่าว โดยคณะได้กำหนดการ ดังนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และ

สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16 มีนาคม 2563

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครโดยตรงที่แผนกทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ ได้ >>คลิ๊กที่นี่<<

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2563

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสอนในรายวิชาเอก เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยอาจฝึกในโรงเรียนเดียวแบบเต็มเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ ฝึกประสบการณ์แบบเต็มเวลาโดยเปลี่ยนโรงเรียน ภาคเรียนละ 1โรงเรียน ก็ได้  ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการใกล้เคียง ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา ที่สามารถเลือกไปฝึกประสบการณ์ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

จังหวัดปทุมธานี 

 1.  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
 2.  โรงเรียนปทุมวิไล
 3.  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
 4.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 5.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 6.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7.  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 8.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 9.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13
 10. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ – มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 11.  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาดรังสิต
 12.  โรงเรียนสารศาสน์วิเทศรังสิต
 13.  โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
 14.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
 15.  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จังหวัดนครนายก

 1.  โรงเรียนคริสต์สงเคราะห์
 2.  โรงเรียนองครักษ์
 3.  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 4.  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 5.  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 6.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

 1.  โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 2.  โรงเรียนปราจิณกัลยาณี

จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

 1.  โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math
 2.  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math

ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะฝึกสอนในโรงเรียนอื่นใด นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น ให้เสนอคณะเพื่อพิจารณาเป็นโรงๆ ไป   สำหรับการเลือกโรงเรียนตามรายชื่อหรือเงือนไขข้างต้น ให้เลือกได้ ไม่เกิน 3 โรง เรียงตามลำดับความต้องการ  เพื่อคณะจะได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่อไป  ทั้งนี้ให้เลือกโรงเรียนภายในวันที่  20  ธันวาคม 2562

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

banner-web

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน ที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน คือ

I. จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน และประกันคุณภาพรายได้ขั้นต่ำ(สูงกว่าระดับปริญญาตรีทั่วไป)

II. เรียนแล้วได้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารในชีวิตการทำงานได้อย่างดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการเป็นพลโลกในยุคปัจจุบัน ที่ภาษาอังกฤษจะมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ

III. ต้องการเรียนในสถานศึกษานานาชาติ บรรยากาศแบบนานาชาติ ที่เน้นค่านิยม “บัณฑิตนานาชาติ มารยาทไทย หรือ มีทักษะมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”


สาขาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs): หลักสูตร  4 ปี

 • Bachelor of Education in English. 2562
 • Bachelor of Education in Mathematics,2562
 • Bachelor of Education in  Science.,2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Graduate Programs):
 • Master of Education in Educational Administration. Curr. 2559
 • Graduate Diploma in Teaching Profession. Curr. 2561
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาษาไทย). Curr. 2561

 • Master of Education in Learning Management Science,2563 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการจัดการเรียนรู้)  เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 images

>> สนใจสมัครสาขาวิชาใดๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ คลิ๊กที่นี่<<