photoanimated-welcome-image-0112

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม

Advertisements

ปฏิทินวิชาการ กรกฎาคม 2560

banner-web

3 กรกฎาคม 2560…ประชุมร่วมกับคุรุสภา หลักสูตร e-PLC ณ  ห้องประชุม คุรุสภา(Dean)

5 กรกฎาคม 2560

  • 10.00 น. ประชุม-สัมมนาความพร้อมในการประเมินภายในระดับหลักสูตร(ผู้เกี่ยวข้อง  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร ทีมงานสำนักประกันคุณภาพ)

7 กรกฎาคม 2560..วันสุดท้าย ส่งรายชื่อนักศึกษาผู้แทนกลุ่ม ผู้แทนคณะ เพื่อเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

  • 14.00 น. ประชุมประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

11-13 กรกฎาคม 2560...ประเมินภายในระดับหลักสูตร 6 หลักสูตร

  • 11 ก.ค.60 หลักสูตร ป.บัณฑิต ภาคภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ
  • 12 ก.ค.60 หลักสูตร B.Ed.(English)    B.Ed.(Mathematics)
  • 13 ก.ค.60  หลักสูตร B.Ed.(Science)    M.Ed.(Educational Administration)

12 กรกฎาคม 2560  ส่งข้อสอบกลางภาคถึงแผนกทะเบียน

13-14 กรกฎาคม 2560...ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

18 กรกฎาคม 2560…สรุปแผนพัฒนาปี 2560-2563 และแผนปฏิบัติการปี 2560

19 กรกฎาคม 2560…13.00 น. ประชุมกรรมการบริหาร

26 กรกฎาคม 2560…ประชุมคณาจารย์คณะ สัมมนาความก้าวหน้าในการสอน และการสอบกลางภาค 1/2560

31 กรกฎาคม 2560…ประเมินภายในคณะศึกษาศาสตร์

 

แวดวงวิชาการ พ.ค.-ส.ค.60

18835733_10207284470349954_3541605264049673824_n18739110_1745774122105617_5732212196233718_o