Featured
animated-welcome-image-0112

บัณฑิตนานาชาติ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม


ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและตารางสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต ภาค 2/2564


คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดชุดวิชาสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รายวิชาที่เรียน : โปรแกรมภาษาไทย ในแต่ละหมู่เรียน ทุกคนลงทะเบียนเรียนจำนวน 4 รายวิชา 3 รายวิชาแรก เป็นการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ รวม 9 หน่วยกิต วิชาที่ 4 เป็น การฝึกสอนในรายวิชาเฉพาะ(ตามวิชาเอกที่ตนเองรับผิดชอบสอนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.

เงื่อนไขการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564:

 1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146 202 การฝึกประสบการณ์การสอนในรายวิชาเฉพาะ นักศึกษาทุกคน จะต้องปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอาชีวศึกษา เท่านั้น และครูพี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาที่ไม่มีโรงเรียนฝึกสอน ให้แจ้งทางคณะ ด่วน เพื่อติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่บริการของวิทยาลัยในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี หรือสระแก้ว
 2. ให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดปฏิทินวิชาการของวิทยาลัย อันตราค่าเล่าเรียนยังเป็นไปตามอัตราเดิมตามประกาศของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564(เฉพาะรุ่น 8 ในสถานการณ์โคหวิด-19 วิทยาลัยจะจัดเก็บ 45,000 บาท สำหรับรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาจจัดเก็บเต็มจำนวนที่สภาสถาบันอนุมัติ คือ 50,000 บาท หรืออาจจัดเก็บเช่นเดียวกับ รุ่น 8 โดยวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
 3. นักศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติกิจกรรมเสริมความเป็นครู ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม สั่งสมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางสอน : วิทยาลัยประกาศเปิดภาคเรียนตามปกติของทุกหลักสูตรในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค 5 มีนาคม 2565 ตารางสอน ดังแนบ

>>>ปฏิทินวิชาการ 2021 ของวิทยาลัย<<<

>>>ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนและตารางสอน ภาค 2/2564<<<

>>>ตารางสอน ภาคเรียน 2/2564<<<

กำหนดการปฐมนิเทศประจำภาคเรียน: เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 ในระบบออนไลน์(ใช้รหัสออนไลน์ห้องเรียนวิชา 146 201 Practicum ของภาคเรียนที่ 1/2564)

ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสอนในรายวิชาเอก เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยอาจฝึกในโรงเรียนเดียวแบบเต็มเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ ฝึกประสบการณ์แบบเต็มเวลาโดยเปลี่ยนโรงเรียน ภาคเรียนละ 1โรงเรียน ก็ได้  ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการใ4ล้เคียง ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา ที่สามารถเลือกไปฝึกประสบการณ์ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

จังหวัดปทุมธานี 

 1.  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
 2.  โรงเรียนปทุมวิไล
 3.  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
 4.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 5.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 6.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7.  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 8.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 9.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13
 10. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ – มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 11.  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาดรังสิต
 12.  โรงเรียนสารศาสน์วิเทศรังสิต
 13.  โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
 14.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
 15.  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จังหวัดนครนายก

 1.  โรงเรียนคริสต์สงเคราะห์
 2.  โรงเรียนองครักษ์
 3.  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 4.  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 5.  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 6.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

 1.  โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 2.  โรงเรียนปราจิณกัลยาณี

จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

 1.  โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math
 2.  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math

ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะฝึกสอนในโรงเรียนอื่นใด นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น ให้เสนอคณะเพื่อพิจารณาเป็นโรงๆ ไป   สำหรับการเลือกโรงเรียนตามรายชื่อหรือเงือนไขข้างต้น ให้เลือกได้ ไม่เกิน 3 โรง เรียงตามลำดับความต้องการ  เพื่อคณะจะได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่อไป

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

banner-web

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน ที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน คือ

I. จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน และประกันคุณภาพรายได้ขั้นต่ำ(สูงกว่าระดับปริญญาตรีทั่วไป)

II. เรียนแล้วได้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารในชีวิตการทำงานได้อย่างดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการเป็นพลโลกในยุคปัจจุบัน ที่ภาษาอังกฤษจะมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ

III. ต้องการเรียนในสถานศึกษานานาชาติ บรรยากาศแบบนานาชาติ ที่เน้นค่านิยม “บัณฑิตนานาชาติ มารยาทไทย หรือ มีทักษะมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”


สาขาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs): หลักสูตร  4 ปี

 • Bachelor of Education in English. 2562
 • Bachelor of Education in Mathematics,2562
 • Bachelor of Education in  Science.,2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Graduate Programs):
 • Master of Education in Educational Administration. ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา(หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2564) 
 • Master of Education in Learning Management Science..ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้(หลักสูตร 2563)
 • Graduate Diploma in Teaching Profession. Curr. 2561
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาษาไทย). Curr. 2561
 • หลักสูตรปริญญาเอก สาข่วิชาการบริหารการศึกษา (อยู่ระหว่างรออนุมัติ อย่างเป็นทางการ)images

>> สนใจสมัครสาขาวิชาใดๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ คลิ๊กที่นี่<<