animated-welcome-image-0112

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(เพิ่มเติม)

images urgent

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพิ่มเติม ระหว่าง 3-5 เมษายน 2562  นั้น บัดนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 28 คน ดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16:30 น. หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธฺ์ที่จะเข้าเรียน

อนึ่ง บัดนี้ การคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2562 ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงขอปิดระบบการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

urgenturgenturgent

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับสมัคร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบต่อไปนี้

>>>หน้า 1 : ประกาศ เงื่อนไขการปฏิบัติ<<<

>>>หน้า 2-5 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

เงื่อนไขที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการ

  1. ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน โดยชำระค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 15,000 บาท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.  
  2. ในกรณีที่มีปัญหา ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ทันในวันที่ 2 เม.ย.เวลา 16.30 น. ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ จะพิจารณาเหตุผล-ความจำเป็นและให้การรับรองเป็นกรณี ๆ ไป(ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/E-mail)

>>>ยื่นคำร้อง/แสกน Q.R.Code<<

คำร้องผ่อนผัน

3. ผู้ผ่านคัดเลือกที่ค้างส่งเอกสารหรือหลักฐานการจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ระเบียนผลการเรียน(ทรานสคริปส์) ให้นำส่งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

….กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนข้างต้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตร ในปี 2562…


 

 

ประกาศ การสัมภาษณ์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ตามที่วิทยาลัยได้รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ ได้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังบัญชีที่แนบ  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการวสัภาษณ์ในสันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารโจเซฟมาเรีย  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ระหว่าง 9.00-12.00 น.

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์<<<

 

ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2562

urgentคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้จึงขอประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง และขอเชิญท่านที่สนใจ ได้สมัคร ตามวัน-เวลาและเงื่อนไขที่ระบุในประกาศ

 >>>รายละเอียดประกาศรับสมัคร<<<

 

ทุนการศึกษา ปี 2562….เรียนปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้)

urgentในปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ทุกวิชาเอก) หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์(ทุกวิชาเอก) สมัครเข้าเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 (ในระบบคะแนนเต็ม 4.00) วิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนละ 50,000- 120,000 บาท จำนวน 10 ทุน ท่านที่สนใจสมัครเข้าเรียน เชิญสมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครขอทุน ต้องยื่นสมัครภายใน 5 มีนาคม โดยวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายใน 15 มีนาคม 2562

>>>>>>>>>>>สมัครเข้าเรียน<<<<<<<<<

ประกาศอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์,STIC

จากการพิจารณา ทบทวนหลักสูตรวิชาเอกต่าง ๆ ของคณะศึกษาศษสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ที่จัดการศึกษา ระหว่างปี 2556-2560  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีความเห็นพ้องกันว่า ในการจัดการศึกษาของคณะ ทุกโปรแกรมวิชา นอกจากมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาศาสตร์ 6 ประการ คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (2) ความรู้ในศาสตร์และวิชาเอก (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีม (5) ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและไอซีที และ (6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ แล้ว   ในด้านอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะโดดเด่นจะต้องเน้นสมรรถนะตามจุดเน้นของวิทยาลัย คือ “ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” และสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์ คือ “มีน้ำใจและรับผิดชอบ”


 “มีน้ำใจและรับผิดชอบ” คือ บัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา