Academic Services

ความนำ

คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักในความสำคัญของภารกิจบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยส่วนหนึ่งจะเน้นบริการ ที่สอดคล้องกับจุดเน้นพิเศษของสถาบัน คือ “ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ : เพื่อสร้างโอกาสในชีวิตของเยาวชน”  ในการนี้ จึงให้ความสำคัญกับการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกคน  และส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะ ได้พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา และนำความสามารถพิเศษด้านนี้ สู่การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนด้วย(ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งต่อชุมชน และต่อการพัฒนาตเองอย่างต่อเนื่อง)

ในปีการศึกษา 2559-2560 คณะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการที่สำคัญ ๆ  หลายโครงการ อาทิ