อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้สอน

      คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง รายละเอียด เป็นดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. Bachelor of Education Program in English  พ.ศ 2556

อาจารย์ประจำหลักสูตร *

 1. ผ.ศ.อารีนาฏ แก้วแววน้อย ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              กศ.บ. (อังกฤษ-คณิตศาสตร์)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
 2. ผศ.กาญจนา คูวัฒนศิริ อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,                                            กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 1. Ms. Emelyn F.Galon B.ed (Secondary Education)   Philippines University,                     M.Ed (Education Administration)   St. Theresa International College
 1. นางสาวศิริวรรณ ตันย้ง    ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,           ศ.บ. (การคลัง)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 1. นายอาทิตย์ เกษเพชร  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,                             ศษ.บ. (การแนะแนว)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ผู้สอน

 1. Aj. Khan M.C.A.  (Computer Science)
 2. Aj. Emelyn Gelon M.E.d. (Educational Administration)
 3. Dr. Melven Morales  P.hD.  (Measurement and Psychology)
 4. Dr. Divya Shukla  P.hD.  (Human Resource and Marketing Management)
 5. Aj. Dario Abdullah  Mando  M.Ed.  (Educational Administration)
 6. Aj. Jurecca N. Failanca M.Ed. (English)
 7. Dr. Yongyut khamkong   P.hD.  (Public Administration)
 8. Prof.Dr. Rosario Alberto Ph.D. (Educational Administration)

2. Bachelor of Education Program in Mathematics(5 year),2558

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. Asst. Prof. Thawatchai Ratanadhamma.  M.Ed. (Math Education) Chulalongkorn University  B.Ed. (Mathematics) Srinakarintharaviroj UniversityQualification of Program Instructors

2. Mr. Charung Chumak      M.Ed. (Applied Mathematics) NIDA.    B.Ed. (Mathematics) Srinakarintharaviroj University

3. Dr. Melven A.Morales      Ed.D. (Education) Misamis University.    M.A. (Mathematics Education) Misamis University

4. Dr. Bandyopadhyay. Dwiptendra      Ph.D. (Mathematics) University of Calcutta,                     M.Phil. (Mathematics) University of Calcutta ,  B.Sc. (Hons.) (Mathematics) University of Calcutta

5. Mr. Mohammed  Abdul Rashud      M.S.c. (Mathematics) Qsmania Universit.    B.Ed. (Education) Qsmania University.   B.Sc. (Mathematics) Qsmania University

 Instructors

Dr. Bandyopadhyay. Dwiptendra        Ph.D. (Mathematics)

Dr. Yongyut Khamkong                    Ph.D. (Public Admin)

Aj. Emelyn F.Gallon                        M.Ed (Education)

Aj. Dario Mondo                            M.Ed. (Education Admin)

Aj. Rodrigo R.Sarares                       M.Ed. (Mathematic Teaching)

Aj. Rodora C.Gabule                        M.Ed. (Mathematic Teaching)


3. Bachelor of Education Program in Science(5 year)(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. Dr.Balan Kannan . Ph.D.(Biochemistry)
 2. Dr.Arthur Emst Schneider. Ph.D(Science Education)
 3. Ms.Latha Chellaiah. M.Phill(Physics)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556/หลักสูตรภาษาไทย)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1  ผศ. ดร. พูลสุข     กิจรัตน์ภร
2  รศ. วิไลลักษณ์    ตั้งเจริญ
3  Dr. Susanne S.  Thomas
4 อ. Dario    Mondo
5   อ.ศิริอร สุขตระกูลเวช

 อาจารย์ผู้สอน

                   ชื่อ-สกุล ตุณวุฒิ
ดร. ยงยุทธ   ขำคง ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)กศ.ม.  (ภาษาอังกฤษ)

พธ.ด.  (รัฐประศาสนศาสตร์)

ดร. อรวรรณ   จันทร์ชลอ ศษ.บ.  (โสตทัศนศึกษา)ศษ.ม.  (การบริหารการศึกษา)

ปร.ด.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา)

ดร. เอื้ออัมพร   ทิพยทิฆัมพร ศษ.บ.  (การสอนสังคมศึกษา )วท.ม.  ( ประชากรและการพัฒนา )

ปร.ด.  ( การบริหารการศึกษา)

ดร. วิเชียร     พันธ์เครือบุตร กศ.บ.  (เคมี)กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)

กศ.ด.  (การบริหารการศึกษา)

ดร. สุวรรณา   เอกสุขวัฒน์ ค.บ. (การมัธยมศึกษา)ค.ม. (การมัธยมศึกษา)

Ph.D. (Measurement and Quantitative Method)

ผศ.ดร. พูลสุข   กิจรัตน์ภร ค.บ. (สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)ค.ม. (การมัธยมศึกษา)

Ed. D. (Curriculum and Instruction)

อาจารย์   ศิริอร  สุขตระกูลเวช ค.บ. (เกียรตินิยม)  (สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)ค.ม. การสอนสังคมศึกษา
Dr. Susanne S.  Thomas B.A. (English)M.A. (English)

Ph.D. (Teaching Profession)

รศ. วิไลลักษณ์   ตั้งเจริญ ค.บ. (วิทยาศาสตร์)M.S. (Elementary Education)
อาจารย์  ศิริวรรณ   ตันย้ง ศ.บ. (การเงิน)ค.ม. (การวัดผลทางการศึกษา)

 

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง  2556)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1  Dr. Olga   Marina
2  ดร.อรวรรณ   จันทร์ชลอ
3   Dr. Don Vincente
4  Asst. Prof. Dr.gloria Vidhee charoen
5  ผศ.เพิ่มสุข   วิษณุวงศ์

  อาจารย์ผู้สอน

                   ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
1  Dr. Qlga   Marina B.A. (English Language and Literature)M.A. (English Language and Literature)

M.A. (Applied Linguistics)

Ph.D. (Comparative Pedagogies)

ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)

ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

ดร. ยงยุทธ ขำคง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ดร. นาถลดา   บุญยธิติกร กศ.บ. (คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ)กษ.ม. (การทดสอบทางการศึกษา)

Ph.D. (Educational psychology and Research)

ดร. สุวรรณา เอกสุขวัฒน์ ค.บ. (การมัธยมศึกษา)ค.ม. (การมัธยมศึกษา)

Ph.D.(Measurement and Quantitative Method)

Dr. Don Vincente Ed.D. Foundation University, PhilippinesM.A. Villaflores College, SY, Philippines

B.E. Villaflores College, SY, Philippines

ผศ.ดร. พูลสุข กิจรัตน์ภร ค.บ. (สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ)ค.บ. (การมัธยมศึกษา)

Ed.D. (Curriculum and Instruction)

Dr. Susanne S. Thomas B.A. (English)M.A. (English)

Ph.D. (Teaching Profession)

 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

อาจารย์ประจำหลักสูตร*

Prof. Dr.  Rosario P.    Alberto
ดร. วิเชียร     พันธ์เครือบุตร
ดร. มาลี    ธรรมศิริ
ผศ. ดร. สมเจตน์   ไวยาการณ์
ดร. เอื้ออัมพร   ทิพยทิฆัมพร

 *คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิ และสถานศึกษา
Prof. Dr. Rosario P.    Alberto Ph.D. (Educational Administration)University of Washington, U.S.A.

M.A. (Educational Administration)

Western Washington State University

B.S.E. (Elementary Education)

West Visaya State University

ดร. วิเชียร    พันธ์เครือบุตร กศ.ด.  (การบริหารการศึกษา)     มหาวิทยาลัยบูรพากศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)     มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.บ.  (เคมี)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

ดร. มาลี     ธรรมศิริ ค.ด. (การอุดมศึกษา)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยM.A. (Sociology)     University of North Texas

B.A.  (Sociology)     University of North Texas

ผศ. ดร. สมเจตน์  ไวยาการณ์ กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วท.ม. (สถิติประยุกต์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เอื้ออัมพร   ทิพยทิฆัมพร ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวท.ม. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศษ.บ.(การสอนสังคม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อาจารย์ผู้สอน

Prof. Dr. Rosario P.   Alberto Ph. D.  (Educational Administration)
ผศ. ดร.สมเจตน์   ไวยาการณ์ กศ.ด.  (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ดร.นาถลดา    บุณยธิติกร Ph. D.  (Educational Psychology and Research)
Dr. Gregory    Kalmaki Ph. D.  (Philosophy)
Dr. Olga         Marina Ph. D.  (Comparative Pedagogy)

 

4. หลักสูตรศึกษาศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)

วิชาเอกคณิตศาสตร์ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. Dr.Bandyopadhhyay Dwiptendra. Ph.D.(Mathematics)
 2. ผศ.ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์ Ed.D.(Research and Curriculum Development)
 3. ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว. วท.ด.(คณิตศาสตร์

วิชาเอกฟิสิกส์ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  1. Dr. A.R. Baby Suganthi. Ph.D(Physics)
  2. Dr.Gulza Ahmed.Ph.D(Physics)
  3. รศ.ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์. Dr.Ing(Theorethical solid state Physics).

 

%d bloggers like this: