ENRICHMENT PROGRAMS

โปรแกรมเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อให้มีสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของสถาบันและคณะ โดยได้ดำเนินการทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย

I. English Training Program : โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

คณะถือว่า ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นทักษะสำคัญประการหรึ่งในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะได้ร่วมมือกับวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะและประเมินสมรรถนะ ดังแนวทางต่อไปนีh

  1. ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเมื่อสมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 แล้วจัดฝึกอบรมหลักสูตร English Intensive Courses ในภาคฤดูร้อน 8-10 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเรียนในชั้นปีที่ 1
  2. การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผ่าน Moodle Program เป็นรายสัปดาห์ ที่กำหนดในตารางสอนอย่างชัดเจน
  3. การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตลอด 3 ปีแรกของหลักสูตร
  4. การฝึกทักษะภาษาผ่านกิจกรรม หรือในเทศกาล และประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อนื่อง
  5. การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในขณะเรียนทุกรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระหว่างปี 2562-64

1) พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามชั้นปี และ 2) ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 ผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษาเมื่อเที่ยบระหว่างรุ่น มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

II. DIGITAL SKILL TRAINING PROGRAM: โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

ทักษะดิจิทัลเพื่อการดำเนินชีวิต เป็นทักษะสำคัญอีกประการหรึ่งในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะได้ร่วมมือกับวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะและประเมินสมรรถนะ ดังแนวทางต่อไปนี้

1.การเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ในชั้นปีที่ 1

2. การมอบหมายงานให้สืบค้นสารสนเทศหรือสาระความรู้ต่างๆ ผ่านรายวิชา อย่างต่อเนื่อง

3. การเรียนรายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ในหมวดวิชาชีพครู

4. การมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำ E-Portfolio ของตนเอง ตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นปีที่ 1 แล้วสะสมผลงานของตนเองไว้ในแฟ้มสะสมงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรียนชั้นปีที่ 2 จะมีการนำเสนอแฟ้มสะสมงานของตนเองต่อที่ปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

5. การนำเสนอนวัตกรรม หรือผลงานวิชาการที่เกิดจากการเรียนรายวิชาต่าง ๆในทุกสิ้นภาคเรียน โดยนำเสนอผ่าน E-Portfolio ของตนเอง

6. การจัดให้มีห้องสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Line Group และ Facebook group

7. ในการเรียรายวิชา Internship I-IV นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้พัฒนา Google Classroom อย่างน้อย 1 รายวิชา และฝึกทักษะการสอนในระบบออนไลน์ ผ่าน Google meet, ZOOM หรือ Microsoft Team หรืออื่น ๆ

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างปี 2562-64

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อน

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2562-64

III. MANAGEMENT SKILL TRAINING PROGRAM

IV. MORAL & ETHICS DEVELOPMENT PROGRAM

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริง(Educated Person) ที่ดำเนินชีวิตแบบมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นใจจรรยาบรรณวิชาชีพ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู อันเป็นวิชาชีพที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน ระหว่างปี 2560-ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการส่งเสริม-พัฒนานักศึกษาครู ด้วยโครงการและกิจกรรมต่อไปนี้

ชุดกิจกรรมเสริมความเป็นครู : เน้นพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

Moral& Ethics Camp ระดับปริญญาตรี เข่าค่ายปีละ 1 ครั้ง เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ และ การมีจิตสาธารณะ

การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ

โครงการ E-PLC: เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาที่ฝึกสอนทุกคน ต้องจัดทำแผนการสอน และจัดกลุ่มสมาชิกที่เกี่ยวข้องในการนิเทศ แนะนำ หรือสันบสนุน จัดเป็นกลุ่ม PLC เพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคนละ 3 แผนจัดการเรียนรู้

%d bloggers like this: