ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต(ภาษาไทย)

ปฐมนิเทศวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เริ่มเวลา 08.00-11.00 น. รายละเอียดดูที่ลิงค์ด้านล่าง
1) ตารางสอน
2) รายชื่อสมาชิกกลุ่ม รายชือแต่ละห้องเรียน(5 ห้อง)
3) กำหนดการปฐมนิเทศ
4) กำหนดการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

https://drive.google.com/drive/folders/1ujDDgMrGmx1fTKLO9TKwO1mhGBIVY0G9?usp=sharing

ประกาศ การสัมภาษณ์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ตามที่วิทยาลัยได้รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ ได้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังบัญชีที่แนบ  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการวสัภาษณ์ในสันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารโจเซฟมาเรีย  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ระหว่าง 9.00-12.00 น.

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์<<<

 

ประกาศรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2562

urgentคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้จึงขอประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง และขอเชิญท่านที่สนใจ ได้สมัคร ตามวัน-เวลาและเงื่อนไขที่ระบุในประกาศ

 >>>รายละเอียดประกาศรับสมัคร<<<

 

ทุนการศึกษา ปี 2562….เรียนปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้)

urgentในปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ทุกวิชาเอก) หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์(ทุกวิชาเอก) สมัครเข้าเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 (ในระบบคะแนนเต็ม 4.00) วิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนละ 50,000- 120,000 บาท จำนวน 10 ทุน ท่านที่สนใจสมัครเข้าเรียน เชิญสมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครขอทุน ต้องยื่นสมัครภายใน 5 มีนาคม โดยวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายใน 15 มีนาคม 2562

>>>>>>>>>>>สมัครเข้าเรียน<<<<<<<<<