ประกาศ : ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 10(รหัส23) วันที่ 27 พ.ค.2566 เวลา 10:00-12:00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภคม 2566 ระหว่างเวลา 10:00-12:00 น. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันเข้าเรียนทุกคน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตามลิงก์การประชุมด้านล่า

กิจกรรมสำคัญ

 1. แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ แนะนำอาจารย์ผู้สอน
 2. แนะนำหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566(การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจำ-Work-Integrated learning)
 3. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อประธานและรองประธานในการประชุมปฏิบัติการประจำสัปดาห์ 15 สัปดาห์
 4. แนะนำเรื่อง การจัดทำ E-Portfolio ส่วนบุคคล

Link การประชุมออนไลน์

https://us06web.zoom.us/j/9636819242?pwd=VXUvblVTdGZ4Y1llMlFpRnJ1cHF3dz09

Meeting ID: 963 681 9242
Passcode: 032133

รายชื่อนักศึกษา จำแนกตามหมู่เรียน

ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปี 2566

ในปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 โปรแกรม ดังนี้

 1. โปรแกรมประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย จำนวน 150 คน
 2. Graduate Diploma Program in Teaching Profession 90 persons

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนใน 2 โปรแกรมดังกล่าว โดยคณะได้กำหนดการ ดังนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 8 มีนาคม– 20 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และ

สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 มีนาคม 2566

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครโดยตรงที่แผนกทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

3. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร (ดูได้จากเอกสารแนบ)

ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ

4. การสมัครทางออนไลน์: ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง

สมัครออนไลน์ ได้ >>คลิ๊กที่นี่<<

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์….3/03/2023

ข่าวรับนักศึกษา ปี 2565 /Admission 2565

รับสมัคร ปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา

รับสมัครปริญญาเอก….Ph.D. in Educational Administration(International Program/New Program 2565)

Detail of the Ph.D. program

Apply for Ph.D.

ข่าวรับ ป.บัณฑิต 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต เสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต (ชุดที่ 2)…12 เม.ย.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00-12:00 น. ในระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน(ประกาศ 26 พ.ค.2565)…ให้เตรียมเข้ารับการปฐมนิเทศ 28 พ.ค. 2565 เวลา 10.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565(ชุดที่ I)…สัมภาษณ์ออนไลน์ เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการรับสมัครผู้สนใจ ให้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู ภาคภาษาไทย) ระหว่าง 26 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น บัดนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไข “แนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์” ที่ระบุท้ายบัญชีรายชื่ออย่างเคร่งครัด

>>บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบด้วนตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และลิงก์ห้องสอบออนไลน์<<

แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

 1. ให้ผู้สมัครทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform
 2. เตรียมตัวนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการสอบ ในห้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้(ใช้เวลา 4-7 นาที)

   2.1 ความพร้อมในการเรียนและความเหมาะสมในการเป็นครู(2 นาที)

       คำสั่ง/คำถาม :  โปรดแนะนำตนเอง   แสดงบัตรประชาชน และอธิบายว่า “ท่านเห็นว่าตนเอง  (1) มีความพร้อมในการเรียน และ (2) เหมาะสมที่จะเป็นครู  อย่างไร”

2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน/บันทึกส่วนบุคคล ในลักษณะของ E-Portfolio ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี หรือมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครู(5 นาที)

     คำสั่ง/คำถาม:     “ให้ท่านแสดง E-Portfolio  (1) หลักฐาน/ผลงาน ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดีในระยะที่ผ่านมา หรือ (2) หลักฐานที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นครู  หรือ (3) นำเสนอทั้งสองประการ คือทั้ง (1) และ (2)

3. ขอให้ทุกคนใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงในการเข้าห้องสอบ(ท่านต้องไปเปลี่ยนชื่อที่แสดงในบัญชี Google หรือใน E-mail ของท่าน) ผู้ใช้ชื่ออื่นที่ไม่ตรงกับชื่อจริง กรรมการจะไม่ตอบรับเข้าห้องสอบ อาจจะต้องสอบหลังสุดก่อนหมดเวลา หรืออาจถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

4. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทดลองเข้าห้องสอบก่อนเวลา โดยเข้า Google Meet  แล้ว ใส่ลิงค์ หรือ รหัส 12 ตัวท้าย(รวมเครื่องหมาย – )  

ห้องสัมภาษณ์ที่ 1  https://meet.google.com/cqz-gpsf-kab

ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 https://meet.google.com/szf-ryko-xii

ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 https://meet.google.com/fue-iivj-gdb

ห้องสัมภาษณ์ที่ 4  https://meet.google.com/ujd-mocc-cbq

ห้องสัมภาษณ์ที่ 5 https://meet.google.com/fue-iivj-gdb

ห้องสัมภาษณ์ที่ 6 https://meet.google.com/hqj-mrms-ogr

ห้องสัมภาษณ์ที่ 7 https://meet.google.com/gnx-ufsj-qfk

ห้องสัมภาษณ์ที่ 8 https://meet.google.com/zpr-iipa-qqj

5. เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก พิจารณาจาก 1) GPA.ระดับปริญญาตรี หรือการมีวุฒิปริญญาโท 2) ประสบการณ์การทำหน้าที่ครูผู้สอน  3) ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ และ 4) ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่ปรากฏใน  e-Portfolio  หรือ ผลงานการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่แสดงถึงการเป็นผู้มีน้ำใน เอื้ออาทร และรับผิดชอบ

6. สำหรับผู้ที่ติดราชการ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถสอบได้ในวันเวลาที่กำหนดได้  ให้กรอกข้อมูลในลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป โดยจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 17:00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2565  Linl : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW6g3TJm5UJEPoPw/viewform

เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13:30 น…เชิญรับฟังการแนะนำหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. in Educational Administration

ด่วนที่สุด..วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะจัดประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) Ph.D.(Educational Administration) ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนในระดับปริญญาเอก

ลิงก์ สำหรับการประชุม เสาร์ที่ 26 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น.

https://teams.live.com/meet/9579566845959

https://teams.live.com/meet/9579566845959

สาระที่จะพูดคุย

 1. ทำไมต้องเรียนที่ St Theresa International College : จุดเด่นของหลักสูตร
 2. ภาพรวมของหลักสูตร ทั้งโปรแกรมที่ทำวิทยนิพนธ์ อย่างเดียว และโปรแกรมที่ต้องเรียนรายวิชา ก่อนทำวิทยานิพนธ์
 3. ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุคที่ทักษะภาษาอังกฤษ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในวิชาชีพบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ท่านสามารถก้าวสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ในเวลาอันรวดเร็วมากกว่าปกติ ถ้าท่านเก่งภาษาอังกฤษ)
 4. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

….ถ้าท่านตั้งเป้าหมายชีวิตว่า “I will be an excellent administrator” … ……เชิญเข้าร่วมรับฟังเลยนะครับ

Ph.D.(Educational Administration) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

“ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-มาพร้อมกับโอกาสในชีวิต-โอกาสในตำแหน่งหน้าที่ เสมอ”

ในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา หรือ Ph.D.(Educational Administration) จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร : เราพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเด่น อย่างน้อย 4 ประการ คือ

1. เป็นหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาตนเองบนเส้นทางวิชาชีพบริหารการศึกษาหรือบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะในสังคมยุคปัจจุบันมีการสื่อสารระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสายงานบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา การมีสมรรถนะสูงด้านภาษาอังกฤษ ย่อมมีโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหรือวิทยฐานะระดับสูงได้ง่ายขึ้น

2. หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา หรือการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนางานบนเส้นทางิชาชีพบริหารการศึกษา โดยพาะในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ

3. หลักสูตรเน้นการสร้างนักวิชาการหรือผู้นำทางวิชาการที่มีทักษะในการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร โดยผู้เรียนทุกคนจะได้ประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง(ถ้ายังไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง เราจัดหาสถานศึกษาให้ท่านทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) และต้องจัดทำโครงงานบูรณาการแบบครบวงจร อย่างน้อย 5 โครงงานตามที่หลักสูตรกำหนด เป็นการสร้างผู้นำทางวิชาการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีสมรรถนะด้าน ไอซีที เพื่อการบริหารจัดการในระบบทางไกล

4. หลักสูตร เน้น Work Integrated Learning(WIL) กระบวนการเรียนจะสอดรับกับการพัฒนางานในหน้าที่หรือพันธกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษา ดังนั้น “ตัวผู้เรียนจะมีความก้าวหน้าในวุฒิ ก้าวหน้าในวิทยฐานะ ในขณะเดียวกัน งานของสถานศึกษาก็มีพัฒนาการดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง”…สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด หรือติดตามที่ลิงกืด้านล่าง

————————————–

>>>แนะนำหลักสูตร Ph.D.(Educational Administration)<<<

ติดตาม https://suphak1954.wixsite.com/doctoralproject

Applying to the Ph.D.Program 2565

————————————–

ยินดีต้อนรับ…Welcome

animated-welcome-image-0112

บัณฑิตนานาชาติ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม


ประกาศ เรื่อง การรับนักศึกาษาเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปี 2565

ในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 โปรแกรม ดังนี้

 1. โปรแกรมประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย จำนวน 120 คน
 2. Graduate Diploma Program in Teaching Profession 60 persons

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนใน 2 โปรแกรมดังกล่าว โดยคณะได้กำหนดการ ดังนี้

เปิดรับสมัคร ระหว่าง 26 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 และ

สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มีนาคม 2565

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครโดยตรงที่แผนกทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 – 5

(+66) 0 3734 9936

e-mail ; contact@stic.ac.th

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ ได้ >>คลิ๊กที่นี่<<

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

>>>ประกาศรับสมัคร<<<

>>เอกสารแนบประกาศ<<

>>กรอกใบสมัครและส่งหลักฐาน ออนไลน์<<<<

ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสอนในรายวิชาเอก เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยอาจฝึกในโรงเรียนเดียวแบบเต็มเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ ฝึกประสบการณ์แบบเต็มเวลาโดยเปลี่ยนโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 โรงเรียน ก็ได้  ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการใกล้เคียง ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา ที่สามารถเลือกไปฝึกประสบการณ์ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้(หรือโรงเรียนอืนๆ ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะ)

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา Internship III  ในภาคเรียนที่ 1 สามารถเลือกฝึกสอนในโรงเรียนตามที่ประกาศนี้ เช่นเดียวกัน หรือ ในโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดบ้านเกิด โดยเสนอคณะพิจารณาเป็นรายๆ ไป  ส่วนการฝึกสอนภาคเรียนที่ 2 ซึ่งต้องลงทะเบียนเรียนและฝึกสอนแบบเต็มเวลา ให้เลือกฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนตามที่ประกาศนี้(หรือโรงเรียนอืนๆ ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะ)

จังหวัดปทุมธานี 

 1.  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
 2.  โรงเรียนปทุมวิไล
 3.  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
 4.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 5.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 6.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7.  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 8.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 9.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13
 10. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ – มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 11.  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาดรังสิต
 12.  โรงเรียนสารศาสน์วิเทศรังสิต
 13.  โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
 14.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
 15.  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จังหวัดนครนายก

 1.  โรงเรียนคริสต์สงเคราะห์
 2.  โรงเรียนองครักษ์
 3.  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 4.  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 5.  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 6.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก
 7.  โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ทุกอำเภอ

จังหวัดปราจีนบุรี

 1.  โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 2.  โรงเรียนปราจิณกัลยาณี
 3.  โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ทุกอำเภอ
จังหวัดสระแก้ว
 1. โรงเรียนสระแก้ว
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ทุกอำเภอ

จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

 1.  โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math
 2.  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math

ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะฝึกสอนในโรงเรียนอื่นใด นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น ให้เสนอคณะเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป   สำหรับการเลือกโรงเรียนตามรายชื่อหรือเงือนไขข้างต้น ให้เลือกได้ ไม่เกิน 3 โรง เรียงตามลำดับความต้องการ  เพื่อคณะจะได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่อไป