ประกาศผลการคัดเลือก ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561  บัดนี้ ได้ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว ดังลิงค์ด้านล่าง

  >>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<<

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 แล้วนำสลิป ไปลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.

อนึ่ง คณะจะขยายห้องเรียนอีก 1 ห้อง รับจำนวน 30  คน ท่านที่สนใจ ให้ยืนสมัครด่วน ภายในวันที่ 24

 

 

Advertisements

มุ่งหวังเป็นครูวิทย์/คณิตฯ ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ…….เชิญสมัครเรียนปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คุรุสภา ได้ให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ในการประชุมเดือนมกราคม 2561  ในการนี้วิทยาลัยจะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ทุกวิชาเอก) หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์(ทุกวิชาเอก) สมัครเข้าเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>>>>>>>>>>>สมัครเข้าเรียน<<<<<<<<<

ประกาศอัตลักษณ์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์,STIC

จากการพิจารณา ทบทวนหลักสูตรวิชาเอกต่าง ๆ ของคณะศึกษาศษสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ที่จัดการศึกษา ระหว่างปี 2556-2560  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีความเห็นพ้องกันว่า ในการจัดการศึกษาของคณะ ทุกโปรแกรมวิชา นอกจากมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาศาสตร์ 6 ประการ คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (2) ความรู้ในศาสตร์และวิชาเอก (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีม (5) ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและไอซีที และ (6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ แล้ว   ในด้านอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะโดดเด่นจะต้องเน้นสมรรถนะตามจุดเน้นของวิทยาลัย คือ “ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” และสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์ คือ “มีน้ำใจและรับผิดชอบ”


 “มีน้ำใจและรับผิดชอบ” คือ บัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา