ประกาศ เรื่อง การปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู(โปรแกรมภาษาไทย)

คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 8 (โปรแกรมภาษาไทย) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ขอให้ทุกคน เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน(จะเริ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564) การปฐมนิเทศ จะจัดในระบบออนไลน์ (ให้สมัครเข้าห้องใดห้องหนึ่ง ในวันปฐมนิเทศ)

ห้องที่ 1 https://meet.google.com/fpy-txkf-sba

ห้องที่ 2 https://meet.google.com/whr-zamo-bbh

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน……………….

——————–รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดี———————

ประกาศ กำหนดการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต(ภาคภาษาไทย) ภาค1/2564

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดังลิงค์ด้านล่าง

>>>ตารางสอน<<<

urgent

รายละเอียด

 1. นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 20 เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 (เรียนออนไลน์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง)
 2. นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 21 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564(เรียนออนไลน์ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง)
 3. นักศึกษารุ่น 8 ให้เข้าร่วมกลุ่มของรุ่น เพื่อติดตามประกาศ หรือการประสานงานต่าง ๆ ที่ https://www.facebook.com/groups/543663866800075(2021 GRAD DIP THAI CO-ORDINATION ROOM)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ภาคภาษาไทย รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังแนบ

004. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชุดที่ 3 (ให้ยืนยันสิทธิ์ภายใน 25 เมษายน 2564)

ช่องทางการชำระเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน(งวดที่ 1)

———————–
** ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เลขที่บัญชี 416-1-01128-8
** ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เลขที่บัญชี 946-3-00464-9
ถ่ายหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด มาที่ ไอดีไลน์ : 0804452988
( ** ใบเสร็จเจ้าหน้าที่การเงินจะเก็บไว้ ทางคณะจะรวบรวมมาให้ในวันปฐมนิเทศ )

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. ระบุว่า ลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิตรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 1/2564
  กรณีชำระด้วยตนเอง ติดต่อที่ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์และแนวปฏิบัติในการสอบ สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(ภาคภาษาไทย) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564……สัมภาษณ์ออนไลน์ เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ตรวจรายชื่อ ห้องสอบและเวลาสอบ ด้านล่าง
แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์

1. ให้ผู้สมัครทุกคน เข้าไปกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK3BL3bV-UocnVZnsEo67pG85cvaZSGHb87myYuCk6i7Xknw/viewform

2. เตรียมตัวนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการสอบ ในห้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้(ใช้เวลา 4-7 นาที)

   2.1 ความพร้อมในการเรียนและความเหมาะสมในการเป็นครู(2 นาที)

       คำสั่ง/คำถาม :  โปรดแนะนำตนเอง   แสดงบัตรประชาชน และอธิบายว่า “ท่านเห็นว่าตนเอง  (1) มีความพร้อมในการเรียน และ (2) เหมาะสมที่จะเป็นครู  อย่างไร”

   2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน/บันทึกส่วนบุคคล ในลักษณะของ E-Portfolio ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี หรือมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นครู(5 นาที)

    คำสั่ง/คำถาม:     “ให้ท่านแสดง E-Portfolio  (1) หลักฐาน/ผลงาน ที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดีในระยะที่ผ่านมา หรือ (2) หลักฐานที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นครู  หรือ (3) นำเสนอทั้งสองประการ คือทั้ง (1) และ (2)

3. ขอให้ทุกคนใช้ชื่อจริง-นามสกุลจริงในการเข้าห้องสอบ(ท่านต้องไปเปลี่ยนชื่อที่แสดงในบัญชี Google หรือใน E-mail ของท่าน) ผู้ใช้ชื่ออื่นที่ไม่ตรงกับชื่อจริง กรรมการจะไม่ตอบรับเข้าห้องสอบ อาจจะต้องสอบหลังสุดก่อนหมดเวลา หรืออาจถูกตัดสิทธ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

4. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทดลองเข้าห้องสอบก่อนเวลา โดยเข้า Google Meet  แล้ว ใส่ลิงค์ หรือ รหัส 12 ตัวท้าย(รวมเครื่องหมาย – )  (โดยจะต้องรอการอนุญาตจากกรรมการสัมภาษณ์-อย่าลืม ต้องใช้ชื่อจริงเท่านั้น)

5. เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก พิจารณาจาก 1) GPA.ระดับปริญญาตรี หรือการมีวุฒิปริญญาโท 2) ประสบการณ์การทำหน้าที่ครูผู้สอน  3) ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ และ 4) ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่ปรากฏใน  e-Portfolio  หรือ ผลงานการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่แสดงถึงการเป็นผู้มีน้ำใน เอื้ออาทร และรับผิดชอบ

6. สำหรับผู้ที่ติดราชการ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าสอบในวัน-เวลาที่กำหนด ได้  ให้กรอกข้อมูลในลิงค์ต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นราย ๆ ไป โดยจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 17:00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2564  Linl : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4rUai7jZFiM9ZkJC5upRucdL9TRTkQfW6g3TJm5UJEPoPw/viewform


ประกาศรายชื่อโรงเรียน สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสอนในรายวิชาเอก เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยอาจฝึกในโรงเรียนเดียวแบบเต็มเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ ฝึกประสบการณ์แบบเต็มเวลาโดยเปลี่ยนโรงเรียน ภาคเรียนละ 1โรงเรียน ก็ได้  ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการใ4ล้เคียง ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา ที่สามารถเลือกไปฝึกประสบการณ์ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

จังหวัดปทุมธานี 

 1.  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
 2.  โรงเรียนปทุมวิไล
 3.  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
 4.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 5.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 6.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7.  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 8.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 9.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13
 10. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ – มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 11.  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาดรังสิต
 12.  โรงเรียนสารศาสน์วิเทศรังสิต
 13.  โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต
 14.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
 15.  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จังหวัดนครนายก

 1.  โรงเรียนคริสต์สงเคราะห์
 2.  โรงเรียนองครักษ์
 3.  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 4.  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 5.  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 6.  โรงเรียนอนุบาลนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

 1.  โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 2.  โรงเรียนปราจิณกัลยาณี

จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

 1.  โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math
 2.  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องพิเศษ Science-Math

ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะฝึกสอนในโรงเรียนอื่นใด นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น ให้เสนอคณะเพื่อพิจารณาเป็นโรงๆ ไป   สำหรับการเลือกโรงเรียนตามรายชื่อหรือเงือนไขข้างต้น ให้เลือกได้ ไม่เกิน 3 โรง เรียงตามลำดับความต้องการ  เพื่อคณะจะได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่อไป  ทั้งนี้ให้เลือกโรงเรียนภายในวันที่  25 มกราคม 2564

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

banner-web

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน ที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน คือ

I. จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน และประกันคุณภาพรายได้ขั้นต่ำ(สูงกว่าระดับปริญญาตรีทั่วไป)

II. เรียนแล้วได้ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารในชีวิตการทำงานได้อย่างดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการเป็นพลโลกในยุคปัจจุบัน ที่ภาษาอังกฤษจะมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ

III. ต้องการเรียนในสถานศึกษานานาชาติ บรรยากาศแบบนานาชาติ ที่เน้นค่านิยม “บัณฑิตนานาชาติ มารยาทไทย หรือ มีทักษะมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”


สาขาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs): หลักสูตร  4 ปี

 • Bachelor of Education in English. 2562
 • Bachelor of Education in Mathematics,2562
 • Bachelor of Education in  Science.,2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Graduate Programs):
 • Master of Education in Educational Administration. ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา(หลักสูตร 2559) 
 • Master of Education in Learning Management Science..ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้(หลักสูตร 2563)images
 • Graduate Diploma in Teaching Profession. Curr. 2561
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาษาไทย). Curr. 2561

>> สนใจสมัครสาขาวิชาใดๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ คลิ๊กที่นี่<<

animated-welcome-image-0112

บัณฑิตนานาชาติ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา…เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่า ในยุค Thailand 4.0  “การมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวครูและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครู และนำมาซึ่งความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

นอกจาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว เราได้ทำหน้าที่ของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  รวมทั้งการส่งเสริม-พัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล

ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม ติดตามความเคลื่อนไหวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ หรือร้องขอความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ได้ตามความต้องการ..เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้สังคม