Ph.D.(Educational Administration) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

“ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-มาพร้อมกับโอกาสในชีวิต-โอกาสในตำแหน่งหน้าที่ เสมอ”

ในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา หรือ Ph.D.(Educational Administration) จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร : เราพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเด่น อย่างน้อย 4 ประการ คือ

1. เป็นหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาตนเองบนเส้นทางวิชาชีพบริหารการศึกษาหรือบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะในสังคมยุคปัจจุบันมีการสื่อสารระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสายงานบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา การมีสมรรถนะสูงด้านภาษาอังกฤษ ย่อมมีโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหรือวิทยฐานะระดับสูงได้ง่ายขึ้น

2. หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา หรือการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน พัฒนางานบนเส้นทางิชาชีพบริหารการศึกษา โดยพาะในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ

3. หลักสูตรเน้นการสร้างนักวิชาการหรือผู้นำทางวิชาการที่มีทักษะในการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร โดยผู้เรียนทุกคนจะได้ประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง(ถ้ายังไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง เราจัดหาสถานศึกษาให้ท่านทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) และต้องจัดทำโครงงานบูรณาการแบบครบวงจร อย่างน้อย 5 โครงงานตามที่หลักสูตรกำหนด เป็นการสร้างผู้นำทางวิชาการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีสมรรถนะด้าน ไอซีที เพื่อการบริหารจัดการในระบบทางไกล

4. หลักสูตร เน้น Work Integrated Learning(WIL) กระบวนการเรียนจะสอดรับกับการพัฒนางานในหน้าที่หรือพันธกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษา ดังนั้น “ตัวผู้เรียนจะมีความก้าวหน้าในวุฒิ ก้าวหน้าในวิทยฐานะ ในขณะเดียวกัน งานของสถานศึกษาก็มีพัฒนาการดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง”…สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด หรือติดตามที่ลิงกืด้านล่าง

————————————–

>>>แนะนำหลักสูตร Ph.D.(Educational Administration)<<<

ติดตาม https://suphak1954.wixsite.com/doctoralproject

Applying to the Ph.D.Program 2565

————————————–

Author: Suphak Pibool

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จบมัธยมศึกษาคอนปลายสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี การสอนมัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์ -ฟิสิกส์) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 ปริญญาโทและเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็น -ครูโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(2519-2527) -ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 และ ประจำส่วนกลาง(2528-39) -อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร(2539-2541) -อาจารย์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.(2541-2555) -ประธานกรรมการเขตพื้ที่การศึกษานนทบุรี เขต 2(2549-2553, 2 สมัย) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2(2551-2553) -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)(2554-56) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2( 2556-2558) -กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4(2559) -รองศาสตราจารย์ สาขาวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. (2548-2555) -กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(2554-2556) ตำแหน่งปัจจุบัน -รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(ข้าราชการบำนาญ) -กรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2559-2562) -ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.(2562-ปัจจุบัน) -อนุกรรมการทดสอบและประเมินเพื่อขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา -คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2560-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: