B.Ed.PROGRAM

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs): มี 3 วิชาเอก คือ

  • Bachelor of Education in English(หลักสูตรปรับปรุง 2561 และ 2562)
  • Bachelor of Education in Mathematics(หลักสูตร 2558 และปรุบปรุง 2562)
  • Bachelor of Education in  Science(หลักสูตร 2559 และปรับปรุง 2562)

นักศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562  เรียนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี

  • มีการฝึกปฏิบัติในชั้นปีที่ 4
  • ฝึกสอนในชั้นปีที่ 5

นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตร ปการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เรียนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

  •  การฝึกปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติสอดแทรกในรายวิชา ทุกภาคการศึกษา(Work-Based Learning)
  •  ฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 3   และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4   ภาคเรียนละ 2 หน่วยกิต
  •  ฝึกสอนเต็มภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4

Practicum I-II(5 Year) : แนวการฝึกประสบการณ์และการประเมินผล


Internship I-II(5 year) : แนวการฝึกประสบการณ์และการประเมินผล


Internship I(4 Year) : แนวการฝึกประสบการณ์และการประเมินผล


Internship II(4 Year) : แนวการฝึกประสบการณ์และการประเมินผล


Internship III(4 Year) : แนวการฝึกประสบการณ์และการประเมินผล


Internship IV(4 Year): แนวการฝึกประสบการณ์และการประเมินผลสารสนเทศ ฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการส่งตัว ฝึกประสบการณ์