Monitoring & Evaluation for Undergraduate Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

  1. นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญ 6 รายการ ปีละ 1 ครั้ง เก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง
  2. อาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในความรับผิดชอบปีละ 1 ครั้ง
  3. เมื่อจบการเรียนในชั้นปีที่ 3 นักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่ได้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะทั้ง 6 รายการ ตามมาตรฐาน TQF ต่ำกว่าระดับ  C-พอใช้ จะต้องได้รับการจัดกิจกรรมเสริม หรือจัดทำแผนพัฒนาตนเองในการเรียนชั้นปีที่ 4 ผ่านการเห็นชอบจากที่ปรึกษาวิชาการ
  4. เมื่อจบชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะทั้ง 6 รายการในระดับสูงกว่า C-พอใช้ ในทุกรายการ หากไม่ผ่านจะต้องได้รับการเสริมประสบการณ์จนผ่านการประเมิน

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  1. จะต้องทำการประเมินตนเองในสมรรถนะสำคัญและสมรรถนะวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด  ในช่วงเริ่มต้นการฝึกประสบการณ์  สิ้นภาคเรียน และ เมื่อจบการฝึกประสบการณ์
  2. อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมประเมิน ยืนยันสมรรถนะสำคัญ ๆ
  3. คณะจะจัดทำแบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะสำคัญ สำหรับนักศึกษาใช้แนบกับ Transcript เพื่อการสมัครงานหรืออื่น ๆ

บัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์

  1. รายงานพัฒนาการในการประกอบวิชาชีพ ปีละ 1 ครั้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก
  2. สถานประกอบการ/สถานศึกษา ประเมินสมรรถนะบัณฑิต(ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ TQF.)ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกหรือการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง
%d bloggers like this: